نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-244

10.22091/ptt.2019.3077.1338

اصغر طهماسبی بلداجی؛ ابراهیم ابراهیمی