نویسنده = علی حاجوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2019.3021.1327

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی