نویسنده = زهرا ژرفی یگانه
تعداد مقالات: 1
1. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.3770.1455

زهرا ژرفی یگانه؛ محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش