نویسنده = مریم سادات سجادی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-200

10.22091/ptt.2019.4395.1566

مریم سادات سجادی؛ دکتر سید رضا مؤدب