1. جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها

فاطمه سروی؛ جعفر نکونام

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 61-88

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.863

چکیده
  یکی از تعابیر بحث انگیز قرآن، «ذلک الکتاب» و موارد مشابه آن است که در آغاز برخی از سوره‌های قرآن آمده است. بررسی‌ها در این مقاله که از طریق مقایسۀ چنین عبارتی در سوره های مربوط انجام پذیرفته، این نتیجه را حاصل کرده است که مفهوم و مشارالیه اسم اشارۀ «ذلک» و «تلک» در چنین تعابیری، قرآن موجود نیست؛ بلکه لوح محفوظ و علم ...  بیشتر