«حقایق التاویل فی متشابه التنزیل» سید رضی(ره) و کاربرد شیوه تفسیری قرآن به قرآن در آن

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
سید رضی(ره)، از فرزندان امام موسی کاظم(ع) در سال 359 هجری در بغداد مرکز خلافت بنی‌عباس تولد یافت. این دانشمند فرزانه در عمر کوتاه ولی پربرکتش دارای آثار بسیاری همچون تالیف نهج‌البلاغه و نیز «حقایق التأویل فی‌ متشابه التّنزیل» بوده که از تفاسیر مهم شیعه در قرن چهارم است. این نوشتار در ابتدا به بیان شاخصه‌های کلی کتاب اخیر پرداخته، آنگاه ضمن معرفی اجمالی شیوه‌ی تفسیری قرآن به قرآن، کاربرد این شیوه در حقایق التأویل را مورد نظر قرار داده و به بیان نمودهایی از آن که در این تفسیر وجهی غالب داشته، همچون ارجاع متشابهات به محکمات، حمل مجمل بر مبیّن، استشهاد به دیگر آیات قرآن در تبیین معانی واژگان و مفردات قرآن، رفع ابهام از آیه توسط آیات دیگر، تفسیرآیات با تکیه بر سیاق، حل تعارضات ظاهری و رفع شبهات آیات توسط دیگر آیات، پرداخته است.
واژگان کلیدی: سیّد رضی، حقایق التاویل، شیوه تفسیری قرآن به قرآن، متشابهات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seyyed Razi and his interpretational method in "Haghayegh-al-Taavil fi motashabeh-al-Tanzil"

چکیده [English]

Abul Hasan Mohammad ibn Husayn ibn Mohammad ibn Ebrahim ibn Musa ibn Jafar (AS), known as Seyed Razi, one of the descendants of the Imam Musa Kazem (AS), was born in 359 AH in Baghdad, that was the center of Abbasids caliphate. This great scientist left many works in his short but blessed lifetime, which the most important of them is Nahjolbalagheh. In addition, the " Haghayegh ol tavil fi Motashabeh ol tanzil" which is one of the most important interpretations of Shia in the fourth century and which has benefited from the Quran by the Quran commentary method, is among the most valuable works of Seyed Razi. In this article , illustrated some indications of the extent of the use of this commentary method , after a brief introduction of the author and general features of the recent book such as: referring ambiguous to decisive verses, referring briefed to illustrated verses, refer to other verses of the Quran in description the meanings of the vocabulary, fixing the ambiguity of the verse by other verses and interpretation of verses based on the context.
Key words: The Quran, Seyed Razi, Haghayegh ol tavil, The Quran by the Quran commentary method, ambiguous

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: The Quran
  • Seyed Razi
  • Haghayegh ol tavil
  • The Quran by the Quran commentary method
  • ambiguous
CAPTCHA Image