بررسی و نقد دیدگاه مفسران در آیه 120 انعام(تحلیلی از ظاهر و باطن اثم)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 عضو گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22091/ptt.2021.5662.1778

چکیده

در قرآن با تعابیر گوناگونی از گناه یاد شده است که یکی از پرکاربردترین تعابیر واژه‌ «اثم» است.در آیه 120 انعام از دو قسم ظاهر و باطن«اثم»یاد شده است«ظاهر الاثم و باطنه».مفسران در تفسیر آیه شریفه کمتر به این معنا توجه داشته و از مفهوم آیه دور شده‌اند زیرا بیشتر مفسران آن را به دو قسم گناهان ظاهری و گناهان باطنی معناکرده‌اند.در تحقیق حاضر به دنبال ارائه تبیین مفهوم ظاهر و باطن گناه هستیم که غالبا مورد غفلت واقع شده است.حال آن‌که روشن شدن مفهوم ظاهر و باطن گناه در رسیدن به مقصودآیه بسیار ضروری است.برای این منظور به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به تفاسیر،آرای مفسران در تفسیرظاهر و باطن اثم بااستناد به شواهددرون متنی آیه و برون متنی آن از منابع تفسیری،ادبی،اخلاقی و عرفانی مفهوم ظاهر و باطن اثم بررسی و نقد شده است.نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که مقصوداز ظاهر گناه، صورت آشکار آن است که با اعضا و جوارح انجام می‌شود و چهره باطن آن اندیشه معصیت در دل و جان است که در ضمیر انسان رسوخ دارد.در نتیجه آیه شریفه به دو چهره از یک گناه توجه دارد نه به تقسیم گناه، به گناهان ظاهری و باطنی که در غالب تفسیر مفسران دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and criticizing the commentators' point of view in verse 120 of An'am (analysis of the appearance and interior of the work)

نویسندگان [English]

  • reza mahdianfar 1
  • sayed mahmood tayebhoseini 2
1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
2 عضو گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده [English]

In the Qur'an, sin is interpreted in a variety of ways, one of the most widely used terms being "sin.In verse 120 of An'am, the two types of appearance and interior of "Atham" are mentioned as "appearance of the third and inner" Commentators have paid less attention to this meaning in interpreting the holy verse and have strayed from the meaning of the verse because most commentators have interpreted it as two types of outward sins and esoteric sins. In the present study we seek to explain the concept of the outward and inward nature of sin, which has often been neglected. However, it is very important to clarify the meaning of the outward and inward nature of sin in reaching the purpose of the verse. For this purpose, by descriptive-analytical method, byreferring to the interpretations,the opinions of the commentators in the interpretation of the appearance and interior of the poem have been examined and criticized based on the in-text evidence of the verse and its out-of-text interpretations from literary,literary, moral and mystical sources.Is. The result of this research is that what is meant by the appearance of sin is the obvious form that is done with organs and joints

کلیدواژه‌ها [English]

  • اثم
  • گناه
  • ظاهر گناه
  • باطن گناه
  • آیه 120 انعام
CAPTCHA Image