مقایسه دیدگاه قرآن با فمینیسم غربی و فمینیسم مسلمان در فرزندآوری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

10.22091/ptt.2021.6019.1841

چکیده

فمینیست‌ها که خود را مطالبه‌گر حقوق زنان می‌دانند همواره دیدگاه منفی نسبت به نقش حیاتی زایش زنان که استمرار نسل بشر وابسته به آن است داشته‌اند، اشاعه اندیشه‌های آنان از عوامل اثرگذار در روند کاهش جمعیّت است که جوامع بشری را تهدید می‌کند، در حالی که اسلام، از مهّمترین کارکردهای خانواده را تکثیر نسل، و نقش زنان را در تحقق این امر بی‌بدیل می‌داند. فمینیسم مسلمان گرایشی جدید از جنبش فمینیسم است ولی از آنجا که در فرزندآوری موضعی متفاوت‌ از سایرگرایشها دارد، در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-تطبیقی سامان یافته، پس از تبیین مواضع فمینیسم غربی، مستقلاَ دیدگاه آنان(با تأکید بر برداشت‌های خانم ودود) درموضوع فرزندآوری بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد فمینیست-های غربی اساساَ با تشکیل خانواده مخالف بوده و به دنبال ترویج عدم فرزندآوری هستند در حالی فمینیستهای مسلمان به تشکیل خانواده نظری مثبت داشته و با آوردن فرزند مخالفتی ندارند لیکن دیدگاهشان در چگونگی فرزندداری با آموزههای اصیل قرآن فاصله دارد، آراء تفسیری آنان در مقایسه با نظرات سایر مفسرین در دو بخش قابل تقسیم است: اگرآیات قرآن اهداف آنان را تأمین کند همسو با دیگر مفسران بوده و در غیر اینصورت با اصل قرار دادن پیشفرضهای فمینیستی خود، برداشتهای غیرروشمندی از قرآن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quranic Perspective with Western Feminism and Muslim Feminism in Childbearing

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shams
  • Talaat Hasani
Qom University
چکیده [English]

Feminisms Motivated by defending women's rights, Always have negative attitudes over vital role of women's giving birth(which is key point continuity of generation).Promoting feminist ideas is one of factors influencing population decline That is serious challenge,While Islam believes one of the most important function of family is generation reproduction and women are the irreplaceable way to achieve this,Muslim feminism is trend in the feminist movement,But because it has different position on childbearing than other trends,In the present study(which organized by analytical-comparative method),After explaining the positions of Western feminism,Islamic feminism(based on Ms.Wadood's interpretive views)on the subject of childbearing has been studied independently.results show that most Western feminists were opposed to family formation And seek to promote infertility,Muslim feminists do not have positive view of family formation and are not opposed to having children But their views on how to have children are far from the original teachings of the Qur'an And they try to correct the definitions of family based on their interpretation of the Qur'an.The interpretive views of Muslim feminists can divided two parts:If the verses of the Qur'an meet their purposes,they are in line with other commentators,Otherwise presented non-methodical interpretations of Qur'an by basing themselves on their feminist presuppositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic feminism
  • childbearing
  • Female Fertility
  • Amina Wadud
CAPTCHA Image