دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-200 
3. بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

صفحه 61-86

10.22091/ptt.2017.812

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست