1. تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران

قاسم سبحانی فخر؛ کرم سیاوشی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.1935.1152

چکیده
  آیات متعددی در قرآن کریم بر منع تولّی نسبت به کفار دلالت دارد. دو سوره ممتحنه و توبه بخش بیشتری از این آیات را در خود جای داده است. در سوره‌های آل عمران، نساء، مائده و مجادله نیز آیاتی به این موضوع پرداخته اند. اینکه مقصود از این تولّی ممنوع چیست و کدام دسته از کفّار ممنوع التولِّی هستند، بررسی بیشتر آیات مربوطه را می‌طلبد. از سوی دیگر ...  بیشتر

2. بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

محسن قاسم پور؛ محمد علی مهدوی راد؛ فاطمه حاجی اکبری

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.526.1026

چکیده
  موافقانِ وقوعِ نسخ در قرآن، ناسخ و منسوخ را جزو دستورات الهی می‌دانند که پروردگار با علمی که بر مصلحت بندگانش دارد، آن را جاری ساخته و در مقابل، مخالفانِ نسخ معتقدند، کتابِ خدا قانون فراگیر و همیشگی داشته و از اختلاف و باطل به دور است. در حقیقت نسخ در دیدگاه منکران، نوعی قصور در علم خداوند یا نقص تلقی می‌شود. فخر رازی و شیخ طوسی گرچه ...  بیشتر

3. بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.812

چکیده
  تحقیق حاضر به دنبال بررسی تطبیقی مفهوم عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین با روش توصیفی و تحلیلی است. این تطبیق بین تفاسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)، مجمع‌البیان طبرسی، نمونه‌ی مکارم شیرازی، مفاتیح‌الغیب فخررازی، درالمنثور سیوطی، روح‌البیان بروسوی و کشاف زمخشری انجام شده است. از تطبیق این تفاسیر برداشت می‌شود که همه‌ی مفسرین مذکور ...  بیشتر

4. هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

زهره برقعی؛ سیده فاطمه یزدان پناه

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2157.1179

چکیده
  آسمان های هفت گانه از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است. اندیشمندان در تفسیر هفت آسمان و تبیین مفهوم آن بر دیدگاه واحدی اتفاق نظر ندارند. صدرالمتالهین بر این باور است که شناخت هفت آسمان از طریق ابزارهای حسی و مادی امکان پذیر نیست و تنها با تمسک به قرآن و حدیث می‌توان به حقیقت آن دست یافت. وی هفت آسمان را منطبق ...  بیشتر

5. بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار

محمد علی تجری؛ سمیه پناهی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.1608.1098

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد مقایسۀ تفسیر المنار و المیزان در زمینۀ تفسیر آیۀ «اولی الامر»(نساء/ 59ا) است. تفسیر المیزان مصداق «اولی الامر» را در این آیه، امامان معصوم دانسته و امر به اطاعت از پیامبر و «اولی الامر» را در این آیه، دارای وزان واحد، مطلق و بی قید و شرط تلقی کرده و این آیه را اثبات کنندۀ عصمت رسول (ص) و «اولی الامر» ...  بیشتر

6. تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین

رضیه سادات سجادی؛ خدیجه سعیدیان

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 12-140

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.1791.1134

چکیده
  روایات اسباب نزول، نقشی محوری در تفسیر و تبیین معارف قرآنی دارند. منتها در نقل این روایات، تحلیل و بررسی لازم در متن و سند انجام نشده است. با توجه به تأثیر مستقیم روایات اسباب نزول در فهم و تفسیر قرآن، نقد و بررسی این روایات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این پژوهش به تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیۀ کلیدی از سورۀ بقره می پردازد. در آن، پس ...  بیشتر

7. بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

علیرضا طبیبی؛ زهرا شرفی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-175

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2231.1190

چکیده
  بسیاری از مفسران شیعه و شماری از مفسران اهل تسنن، از دیرباز با تکیه بر روایات شأن نزول به تطبیق آیات بر اهل بیت(ص) اهتمام ورزیده اند که زمخشری و حسکانی در میان اهل سنت و فیض کاشانی در میان شیعه از آن جمله بوده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است، تطیبق آیات بر اهل بیت(ع) در این تفاسیر واکاوی شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زمخشری اسباب نزول ...  بیشتر

8. فاعل معجزه در تبیین مفسران فریقین

سیده سعیده غروی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-201

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2104.1174

چکیده
  معجزه امری خارق العاده است که مافوق توان بشری بوده و گواه صدق ادعای پیامبری است. برخی آیات قرآن کریم به تبیین معجزه و نوع آن در داستان انبیاء پرداخته‌اند. آیات توصیف‌گر معجزه به روشنی گاه از فاعلیت خداوند در تحقق این امر فوق توان بشری سخن می‌گویند و گاه تحقق آن را به خواست نبی اما به اذن الهی می‌خوانند. در این مقاله مواجهه مفسران فریقین ...  بیشتر

9. گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران

علی تمسکی بیدگلی؛ سید محسن موسوی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-225

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2060.1165

چکیده
  یکی از پرسش‌های بنیادین پیرامون وحی محمدی، این است که «این وحی چه گستره‌ای دارد؟»؛ به دیگر سخن، کدام دسته از سخنان پیامبر گرامی اسلام(ص)، آبشخورش وحی الهی بوده و کدام دسته بر پایۀ اجتهاد یا به فراخور زندگی روزمرۀ ایشان گفته شده است؟ آیات سوم و چهارم سورۀ نجم، یکی از داده‌های مهم دربارۀ پرسش پیش‌گفته است که دانشوران علوم اسلامی، ...  بیشتر

10. نقد نظر مشهور، مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج

طاهره کریمی محلی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 225-240

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2373.1209

چکیده
  دربارۀ مکی یا مدنی بودن سورۀ معارج دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد.طرفداران دیدگاه مشهور معتقدند که کل سورۀ معارج مکی است. در مقابل، طرفداران دیدگاه غیر مشهور، تأکید می‏کنند، کل یا دستِ کم بخشی از این سورۀ مدنی است. هر یک از دو گروه، ادلۀ مختلفی را برای اثبات دیدگاه خود مطرح نموده اند. در این مقاله تلاش شده است، با روش توصیفی ...  بیشتر