دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-300 
6. نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد


10. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

10.22091/ptt.2020.3770.1455

زهرا ژرفی یگانه؛ محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش