نویسنده = سید عدنان اشکوری
پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان»

دوره 6، شماره 1، تیر 1399، صفحه 141-160

10.22091/ptt.2020.4271.1546

سودابه مظفری؛ زهره ناعمی؛ سید عدنان اشکوری؛ شهلا بابایی