دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه تطبیقی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخررازی و علامه طباطبایی همراه با نقد و ترجیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


2. سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22091/ptt.2022.6712.1946

سید محمد موسوی مقدم؛ علی راد؛ مجید زارعی؛ کوثر قاسمی


3. بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقّق هدف از خلقت در آیه 56 سوره ذاریات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22091/ptt.2022.8448.2135

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری


4. جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8624.2159

سیده هانیه مومن؛ زهرا قاسم نژاد


5. بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8093.2091

خدیجه احمدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسم پور