دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه تطبیقی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخررازی و علامه طباطبایی همراه با نقد و ترجیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


2. روش های متولیان تربیت دینی از منطر مفسران فریقین با رویکرد ادیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22091/ptt.2022.6402.1895

عیسی عیسی زاده؛ یاسر ابو زاده گتابی