نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، زهرا بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]
 • آسائی، فاطمه بررسی انتقادی خوانش مفسران امامیه، معتزله و اشاعره از رابطه مشیت انسان با مشیت خدا در آیه 30 سوره انسان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 223-250]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-98]
 • ابراهیمی، ابراهیم جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-104]
 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • ابراهیمی، ابراهیم نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • ابراهیمی فخاری، آزاده بررسی تطبیقی آیه 80 سورۀ نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریۀ عدم سماع اموات [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 187-206]
 • ابوالقاسمی، محمد جواد نظریۀ اذن و ولایت پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر آیات قرآن و آرای علمای فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-104]
 • ابو زاده گتابی، یاسر روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-222]
 • اتحاد، سیده فرناز بررسی «هدایت» در آیۀ 21 سورۀ ابراهیم در میراث تفسیری از ره گذر سیاق و تقابل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 67-88]
 • احسانی، کیوان بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 111-136]
 • احسانی، کیوان واکاوی نقدهای‌ ابن‌عادل بر زمخشری در برداشت‌‌های کلامی ـ ادبی از آیات در تفاسیر اللّباب و الکشّاف [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 147-168]
 • احمد نژاد، امیر بررسی رویکرد تقریبی دو تفسیر التبیان و مجمع‌البیان در نقل روایات اهل‌بیت‌(ع) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-366]
 • احمدی، خدیجه بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، لیلا بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]
 • احمدیان، زینب بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه‌بر نقد دیدگاه مشهور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-36]
 • احمدی نرگسه، رحیم بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 275-296]
 • احمدی نژاد، فاطمه بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اخویان، محمد علی بررسی تطبیقی حکمت آفرینش شیطان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و فخر رازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 33-52]
 • اخویان، محمد علی بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • اخویان، محمد علی بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]
 • اسدتاش، محمدعلی جایگاه و کارکرد قرائات شاذ در تبیین و توسعه معانی آیات قرآن کریم از منظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-36]
 • اسدی اصل، علی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]
 • اسعدی، محمد بررسی روش‌شناختی تفسیر آیۀ 106 سورۀ یوسف با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 285-310]
 • اسفندیاری، فرزاد بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 33-54]
 • اسکندر لو، محمد جواد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • اسکندر لو، محمد جواد تفسیر آیه یازدهم سوره رعد از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 219-241]
 • اسماعیلی، داود بررسی و تحلیل آراء مفسران قرآن از مفهوم «اصطفاء» و «عالمین»  در آیه 42 سوره آل‌عمران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 191-216]
 • اسمی قیه باشی، صمد نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • اشکوری، سید عدنان پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • اصلانی، فیروز دلالت­ سنجی واژه «البیان» در آیه­ "علمه البیان " بر نطق و تکلم انسان از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-291]
 • اصلانی، مهدی نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • اعرابی، غلامحسین بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • اعرابی، غلامحسین بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • اعرابی، غلامحسین بررسی تطبیقی مسأله رؤیت و ادراک بصری خداوند در تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر ماتریدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 49-69]
 • اعرابی، غلامحسین مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]
 • اعرابی، غلامحسین شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • اعرابی، غلامحسین مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • اله بداشتی، علی جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • اله بداشتی، علی مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • امامی، معصومه ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، ألأساس فی القرآن و فی ظلال القرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 147-196]
 • امینی تهرانی، محمد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • اویسی، کامران تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 7-37]
 • ایازی، محمد علی مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • ایازی، محمد علی بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 117-144]
 • ایزدجو، تقی بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) و فخر رازی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • ایزدخواه، محمد ابراهیم تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 85-100]
 • ایزدی، محسن بررسی تطبیقی رویکردهای هرمنوتیک فلسفی در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 271-296]
 • ایزدی، محسن بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]
 • ایزدی، مهدی بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-32]
 • ایمانی مقدم، مهدی واکاوی تطبیقی تفاسیر روایی و فلسفی و عرفانی درباره حقیقت عرش الهی به‌عنوان مرتبه‌ای از عالم مجردات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 307-238]

ب

 • باباعلی، فاطمه بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • بابایی، شهلا پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • بادپا، علی بررسی تطبیقی حکمت آفرینش شیطان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و فخر رازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 33-52]
 • بارانی، ابوالحسن بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]
 • باقر، علیرضا نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن(مطالعة موردی کنایه و تعریض در تفسیر تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 37-63]
 • باقری، کبری جایگاه روایات تفسیری اهل بیت(ع) در زادالمسیر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 161-184]
 • باقی زاده پلامی، رضا بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تفاسیر فریقین با توجه به ایه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-146]
 • باقی زاده پلامی، رضا چشم زخم در تفاسیر فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 113-128]
 • بخرد، مصطفی نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]
 • برقعی، زهره هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • برومند، محمدحسین بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]
 • بزرگزاده، محمد تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]
 • بکی، عبدالله بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • بهجت پور، عبدالکریم بررسی تطبیقی دیدگاه علامه معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت قرآن و روایات برای تفسیر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-32]
 • بهرامی، محمد بازخوانی آیۀ *وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ* با رویکرد پیوستگی و استقلال آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • بهشتی، نرگس بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعه و سنی تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-64]
 • بیات، محمد حسین تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیۀ مباهله بر تفسیر المنار [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 19-42]
 • بیات، مرتضی بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-94]
 • بیات، مرتضی بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]

پ

 • پاکروان، فرزاد بررسی معنای حروف مقطعه از دیدگاه آیت الله معرفت و نقد آن از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 245-264]
 • پاکزاد، عبدالعلی بررسی فقه‌الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی‌طالب حَسَنَهٌّ ...» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-35]
 • پروان، صدیقه نظریه‌پردازی تطبیقی درباره عصمت پیامبر اکرم(ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی برخی مفسران عقل‌گرا با محوریت آیه 15سورۀ یونس) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-128]
 • پرویزیان، مریم بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 111-136]
 • پناهی، سمیه بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]
 • پور روستایی، جواد تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]
 • پیروزفر، سهیلا سنجه‌های درستی‌آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول‌تحلیل گفتمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]

ت

 • تابان(نویسنده مسئول)، جعفر علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]
 • تجری، علی اصغر بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]
 • تجری، محمد علی بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]
 • تجری، محمد علی بررسی معنای حروف مقطعه از دیدگاه آیت الله معرفت و نقد آن از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 245-264]
 • تقدیسی، محمد مهدی بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • تقی زاده طبری، مهدی واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]
 • تمسکی بیدگلی، علی گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 201-225]
 • توحیدی، امیر ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]
 • توسل، سیده راضیه بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]
 • توسلی خواه، سعید تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 85-100]
 • توکلی خانیکی، محمدجواد دلالت و مصداق «ولی دم» در آیه 33 سورۀ اسراء [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-130]

ج

 • جاوری، محمد جواد بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 117-144]
 • جباری، محمد صالح واکاوی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیه 6 سوره یس [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 91-114]
 • جعفرطیاری، مصطفی بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-138]
 • جعفری، اسمر بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]
 • جلالی، سید مجتبی مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]
 • جمالی، رضا واکاوی تطبیقی تفاسیر روایی و فلسفی و عرفانی درباره حقیقت عرش الهی به‌عنوان مرتبه‌ای از عالم مجردات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 307-238]
 • جمالی راد، فهیمه سنجه‌های درستی‌آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول‌تحلیل گفتمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]
 • جنتی، لیلا مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • جهانبازی، زهرا مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]
 • جودوی، امیر بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]

چ

 • چراغچی، زهرا ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]

ح

 • حاجوی، علی بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • حاجی اکبری، فاطمه بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • حاجی اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره‌ ذاریات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 329-354]
 • حاجی علیخانی، طاهره بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 81-98]
 • حامدسقایان، مهدی بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • حبیب نژاد، سید احمد نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]
 • حجت، هادی بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]
 • حجت، هادی بررسی تطبیقی نقش مرجحات ادبی و سیاقی قرائات در تفاسیر مجمع‌البیان طبرسی و معانی القرآن فراء با بیان اثر تفسیری در آیات مربوط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 277-306]
 • حجتی، سید محمد باقر بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • حسن بگی، علی بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشّاف، روح المعانی و الکاشف، دربارة شفاعت مسلمان گناهکار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • حسن بگی، علی بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 37-58]
 • حسنوند، صحبت اله تحلیل تطبیقی انواع تغییر دلالت کلمه‌ها در تفسیر التبیان و المحرّر الوجیز [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 91-116]
 • حسنی، طلعت بررسی قرآنی دیدگاه فمینیست‌های مسلمان و فمینیست‌های غربی در فرزندآوری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 231-265]
 • حسنی بافرانی، طلعت ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، ألأساس فی القرآن و فی ظلال القرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 147-196]
 • حسنی بافرانی، طلعت تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]
 • حسینی، بی بی زینب مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]
 • حسینی، زهره سادات معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]
 • حسینی، زینب السادات بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • حسینی، سیدمحمدرضا نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه «إفک» با رویکردی تاریخی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 87-112]
 • حسینی بجدنی، سید حسین بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • حسینی بجدنی، سید حسین بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • حسینی پور، محمد بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • حسینی زاده، سید عبدالرسول بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • حسینی شیرگ، فاطمه سادات هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 185-204]
 • حق پرست، محمد جواد بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]
 • حقی، محمد مهدی بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشّاف، روح المعانی و الکاشف، دربارة شفاعت مسلمان گناهکار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • حکیمیان، علی محمد کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]
 • حیدری، محمد صادق بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • حیدری نصرت آبادی، زهره بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی –اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-220]

خ

 • خاکبان، سلیمان گسترۀ معرفتی قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 181-206]
 • خاکپور، حسین تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]
 • خانی مقدم، مهیار تحلیل انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت درباره بطن قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-161]
 • خداپرست، زهرا بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 137-158]
 • خدمتکار آرانی، خدیجه بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]
 • خراسانی، علی شرک ربوبی مشرکان عصر نزول در آیینه تفسیر تطبیقی با تمرکز بر آیه 31 یونس [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • خردمند، فائزه سادات مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • خزائی، میثم بررسی دیدگاه‌های تفسیری آیات حجاب و مجرمانه بودن عدم رعایت حجاب شرعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • خسروپناه، عبدالحسین بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]
 • خسروی، فائزه السادات اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 109-132]
 • خلج، لیلا سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 367-387]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 213-237]
 • خنشا، علیرضا تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • خوانین زاده، حمد حسین مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-74]
 • خوب بین خوش نظر، سیدکریم علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]
 • خوش فر، محسن معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]
 • خوش نیت، غلامرضا بازخوانی آراء تفسیری مفسران در آیۀ خطاب (فصلت:11) با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 163-186]

د

 • دادخواه، سحر معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]
 • دانش شهرکی، حبیب الله بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]
 • دژآباد، حامد بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 137-158]
 • دست رنج، فاطمه بررسی تطبیقی منابع و روش‌ها و گرایش‌های تفسیر زید بن علی(ع) و عبد الرحمان بن زید [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • دست رنج، فاطمه بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • دلیر، محسن بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 181-196]
 • دیاری، محمد تقی تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]
 • دیاری بیدگلی، محمد تقی بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • دیرباز، عسگر بررسی دیدگاه‌ها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلف‌عنه در عبارت «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • دیمه کار گراب، محسن بررسی «هدایت» در آیۀ 21 سورۀ ابراهیم در میراث تفسیری از ره گذر سیاق و تقابل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 67-88]

ر

 • رئیسی، مرضیه مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]
 • راد، علی داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های تفسیری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 289-324]
 • راد، علی رویکرد مفسران فریقین و شبهه قرآنی عصمت یونس (ع): تحلیل، نقد و انتخاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 251-280]
 • راد، علی سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • راغبی، محمدعلی بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 181-196]
 • ربیع نتاج، سید علی اکبر بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 117-142]
 • رحمان ستایش، کاظم بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 159-186]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 55-82]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]
 • رحمتی، سید مهدی بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره‌ ذاریات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 329-354]
 • رحیمی، سیده وحیده اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 109-132]
 • رحیمی، سیده وحیده جایگاه روایات تفسیری اهل بیت(ع) در زادالمسیر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 161-184]
 • رحیمی، سیده وحیده شالودۀ نظام اخلاق بندگی قرآن با تأکید بر تفاسیر فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-134]
 • رحیمی، مرتضی بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]
 • رحیمیان، سعید تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • رستگار جزی، پرویز بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]
 • رشیدی رنجبر، نوشین بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]
 • رضوی، سید محمد مفهوم‏شناسی تطبیقی ارتقاب در تفاسیر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-196]
 • رضوی، سید محمد اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]
 • رفعت، محسن بررسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت در آیۀ «وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدى» [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 171-196]
 • رمضانی، ملیحه بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • رهبر، حمید تطبیق واژة «اساطیر» در قرآن ازمنظر مفسران فریقین و علمای اسطوره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 323-336]
 • روحی برندق، کاوس مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-74]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-105]
 • روحی برندق، کاوس بررسی انتقادی خوانش مفسران امامیه، معتزله و اشاعره از رابطه مشیت انسان با مشیت خدا در آیه 30 سوره انسان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 223-250]

ز

 • زارع، رحمان بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • زارعی، طیبه بررسی تفسیری آیات ارتداد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 147-158]
 • زارعی، مجید سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • زارعی حسین آباد، سمانه بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • زاهدی فر، سیفعلی بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]
 • زرسازان، عاطفه ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]
 • زرین کلاه، الهام ارزیابی میزان مطابقت روایات تفسیری ابن عباس با روایات اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 239-270]
 • زعفرانی زاده، سعید بررسی تطبیقی مسأله رؤیت و ادراک بصری خداوند در تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر ماتریدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 49-69]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا چگونگی تبدیل سیّئات به حسنات در نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 243-262]
 • زیدی جودکی، مجید پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 31-55]

ژ

 • ژرفی یگانه، زهرا مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]

س

 • ساطع، نفیسه بررسی تطبیقی آیات معناداریِ زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 187-212]
 • سبحانی فخر، قاسم تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • ستار، حسین بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، رضیه سادات تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 12-140]
 • سجادی، مریم سادات مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-36]
 • سراقی، بهروز بررسی دیدگاه‌های تفسیری آیات حجاب و مجرمانه بودن عدم رعایت حجاب شرعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • سروی، فاطمه بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • سروی، فاطمه جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-88]
 • سعیدی، حسن مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]
 • سعیدیان، خدیجه تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 12-140]
 • سلطانی رنانی، محمد بررسی و نقد نظریات مفسران در بیان وجه ارتباط شرط و جزایِ آیه سوم سوره نساء [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 221-246]
 • سلمانپور، محمد جواد بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]
 • سیاوشی، کرم تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • سیاوشی، کرم واکاوی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیه 6 سوره یس [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 91-114]
 • سیدموسوی، سیدحسین بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]

ش

 • شاکر، محمدکاظم تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • شاکری موحد، امین الله تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 235-253]
 • شاهرخی، سید احمدرضا بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) و فخر رازی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • شاهرخی، سیده معصومه بررسی تطبیقی آیات معناداریِ زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 187-212]
 • شایق، محمد رضا تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]
 • شرفی، زهرا بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • شریف، علیرضا مفهوم‏شناسی تطبیقی ارتقاب در تفاسیر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-196]
 • شریف مقدم، هادی مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]
 • شریفی، عباس بازخوانی آراء تفسیری مفسران در آیۀ خطاب (فصلت:11) با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 163-186]
 • شریفی، عنایت بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • شمخی، مینا تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • شمس، زینب بررسی قرآنی دیدگاه فمینیست‌های مسلمان و فمینیست‌های غربی در فرزندآوری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 231-265]
 • شمس، زینب تأثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-100]
 • شهبازی، سامیه بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]
 • شهیدی، روح الله بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]
 • شیخ بهائی، محمد مجید بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 159-186]
 • شیرزاد، محمدحسن کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]
 • شیرزاد، محمدحسین کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]

ص

 • صائمی، داود بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • صائمی، داود مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • صادقی، ابوالفضل بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • صادقی، اعظم تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 213-237]
 • صحرائی اردکانی، کمال بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • صدری فر، نبی الله سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]
 • صفی خانی، فرنگیس سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • صفی شلمزاری، سعید مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]
 • صیدی، محمود بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-94]
 • صیدی، محمود بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]

ض

 • ضمیری، محمد رضا سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]
 • ضیائی، ثریا مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]

ط

 • طاهر، مهری اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]
 • طباطبایی، محمدعلی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • طبیبی، علیرضا بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • طبیبی، علیرضا بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • طبیبی، علیرضا پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 31-55]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • طیب حسینی، سید محمود بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-60]
 • طیب حسینی، سیدمحمود بازخوانی معنای «رکوع» در آیه ولایت از منظر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 213-238]
 • طیب حسینی، سیدمحمود بررسی و نقد دیدگاه مفسران درباره آیه 120 سورۀ انعام (تحلیلی از ظاهر و باطن اثم) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 321-348]
 • طیب حسینی، سیدمحمود کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]

ع

 • عارفی، خلیل بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]
 • عامری، فاطمه نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن(مطالعة موردی کنایه و تعریض در تفسیر تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 37-63]
 • عباداله عموقین، جعفر مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]
 • عباسی، رضا بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • عباسی مقدم، مصطفی تأثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-100]
 • عبدالله زاده، سید حمزه بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]
 • عبداللهی واشان، لطفعلی بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • عبدالمحمدی، حسین بررسی تطبیقی دلالت آیه فاسئلوا اهل الذکر بر مرجعیت علمی اهل بیت پیامبر علیهم السلام از منظر مفسران فریقین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 39-56]
 • عبداله زاده، علی بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-32]
 • عزتی فردوئی، محمد رضا نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • عزیزی، سعید رویکرد مفسران فریقین و شبهه قرآنی عصمت یونس (ع): تحلیل، نقد و انتخاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 251-280]
 • عسگری، انسیه تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • عشریه، حامد بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • عشریه، رحمان سازگاری إسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سورۀ نساء در اندیشۀ فخر رازی و امام خمینی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]
 • عشریه، رحمان بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • علوی مهر، حسین بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]
 • علوی مهر، حسین بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه‌بر نقد دیدگاه مشهور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-36]
 • علی پور، امیر بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم(ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخررازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 255-268]
 • علیزاده، نگین بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]
 • علیزاده، نگین بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • عیسی زاده، عیسی روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-222]
 • عیسی زاده، نیکزاد سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 367-387]

غ

 • غروی، سیده سعیده فاعل معجزه در تبیین مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 75-201]
 • غروی، سیده سعیده هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 185-204]
 • غروی، سیده سعیده تحلیل انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت درباره بطن قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-161]
 • غریبی، محمدرضا بررسی تطبیقی نقش مرجحات ادبی و سیاقی قرائات در تفاسیر مجمع‌البیان طبرسی و معانی القرآن فراء با بیان اثر تفسیری در آیات مربوط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 277-306]
 • غفاری، علی اکبر رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-106]
 • غلام نژاد، فاطمه بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]
 • غلامی، سید سجاد تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-105]
 • غیاثی، نقی بررسی و نقد دیدگاه فریقین درباره محور نزاع در آیه 59 سوره نساء [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]

ف

 • فاضلی، علیرضا مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]
 • فاکر میبدی، محمد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • فاکر میبدی، محمد بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]
 • فراهانی، مهدی علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]
 • فراهانی فرد، سعید مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]

ق

 • قاسم پور، محسن بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • قاسم پور، محسن بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • قاسم پور، محسن بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسم زاده خشکرودی، محمود بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 55-82]
 • قاسم نژاد، زهرا جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، کوثر سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • قاسمی، نرگس بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات مشیت و اراده الهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-111]
 • قاضی زاده، کاظم مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • قاضی زاده، کاظم نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • قدوسی، مرضیه ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]
 • قربانخانی، امید مطالعه تطبیقی «گفت‌وگو با متن» در روش تفسیری شهید صدر و رویکرد هرمنوتیک گادامر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-36]
 • قضایی، محمدرضا بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • قمرزاده، محسن بررسی تطبیقی دیدگاه علامه معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت قرآن و روایات برای تفسیر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-32]
 • قوجائی خامنه، مریم بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-60]
 • قیوم زاده، محمود بررسی فقه‌الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی‌طالب حَسَنَهٌّ ...» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-35]

ک

 • کاوه، محمد بررسی و تحلیل حرکت خورشیددر قرآن از منظر مفسران با علم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 151-172]
 • کتابی، سمیه شالودۀ نظام اخلاق بندگی قرآن با تأکید بر تفاسیر فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-134]
 • کریمی، احمد دلالت­ سنجی واژه «البیان» در آیه­ "علمه البیان " بر نطق و تکلم انسان از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-291]
 • کریمی، مصطفی نظریه‌پردازی تطبیقی درباره عصمت پیامبر اکرم(ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی برخی مفسران عقل‌گرا با محوریت آیه 15سورۀ یونس) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-128]
 • کریمی محلی، طاهره نقد نظر مشهور، مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 225-240]
 • کریمی نیا، محمد مهدی بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • کفایی جلیلی فرد، زهرا نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • کهن ترابی، میثم اعتبارسنجی روایات فریقین پیرامون مصادیق آیه 101 سوره انبیاء [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-269]
 • کوهی، قمر بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]
 • کوهی گونیانی، قمر واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]

گ

 • گرجیان، بهمن بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 275-296]
 • گل محمدی، محمد تقی بررسی و نقد تبیین و تفسیر آیات حجاب از دیدگاه صحابه رسول اکرم (ص) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 197-220]

ل

 • لاله زاری، مسلم تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]

م

 • مؤدب، دکتر سید رضا مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-36]
 • مؤدب، سید رضا نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • محققی، حسین تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیۀ مباهله بر تفسیر المنار [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 19-42]
 • محمدجعفری، رسول نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • محمدزاده، عاطفه داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های تفسیری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 289-324]
 • محمّدی، سمیه چگونگی تبدیل سیّئات به حسنات در نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 243-262]
 • محمدی آشنانی، علی بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]
 • محمدی نبی کندی، باب اله بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • مداحی، مرتضی بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-138]
 • مدرسی راد، زهرا نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیاتِ فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه مفسّران فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 205-226]
 • مدنی، محمد حسین بررسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت در آیۀ «وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدى» [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 171-196]
 • مرادی، امین بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • مرادی، فهیمه دلالت و مصداق «ولی دم» در آیه 33 سورۀ اسراء [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-130]
 • مرادی، محمد رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-106]
 • مرادی کیاسرائی، سعید بررسی تطبیقی مسئله «وراثت انبیاء» و «خطبه فاطمه زهراء(ع) در جریان غصب فدک» در آراء یوسف شعار و مفسّران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 325-364]
 • مرتضوی، سیدمحمد بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]
 • مرتضوی، سید مهدی ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]
 • مسجدی، حیدر بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]
 • مسعودی، عبدالهادی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • مطلبی کربکندی، حسین بررسی دیدگاه‌ها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلف‌عنه در عبارت «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • مظفری، سودابه پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • معارف، مجید بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • معارف، مجید ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]
 • مفتح، محمد هادی بررسی تطبیقی مسئله «وراثت انبیاء» و «خطبه فاطمه زهراء(ع) در جریان غصب فدک» در آراء یوسف شعار و مفسّران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 325-364]
 • مفتح، محمدهادی فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • ملک الشعرایی، لیلا مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • منصوری، احسان بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 75-94]
 • منصوری، احسان بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]
 • مهدوی راد، محمد علی بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • مهدوی راد، محمد علی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • مهدوی فرد، امیرعباس تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 235-253]
 • مهدیان فر، رضا بررسی و نقد دیدگاه مفسران درباره آیه 120 سورۀ انعام (تحلیلی از ظاهر و باطن اثم) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 321-348]
 • مهریزی طرقی، مهدی بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • موحدی اصل، محسن جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • مودب، رضا تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 7-37]
 • مودب، سید رضا بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • مودب، سیدرضا جایگاه و کارکرد قرائات شاذ در تبیین و توسعه معانی آیات قرآن کریم از منظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-36]
 • موسوی، سید محسن گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 201-225]
 • موسوی پویا، سید روح الله مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]
 • موسوی دره بیدی، سید حسین بررسی رویکرد تقریبی دو تفسیر التبیان و مجمع‌البیان در نقل روایات اهل‌بیت‌(ع) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-366]
 • موسوی شلحه، سیدمحمدرضا مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]
 • موسوی مقدم، سید محمد بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • موسوی مقدم، سید محمد سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • مولایی نیا، عزت الله تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 143-169]
 • مولایی نیا، عزت الله بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات مشیت و اراده الهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-111]
 • مولایی نیا، عزت الله بررسی تطبیقی معنی آیه 207 بقره در روایات فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 37-63]
 • مولوی، محمد سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]
 • مومن، سیده هانیه جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، محمد امین تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 143-169]
 • میراحمدی، عبدالله نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیاتِ فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه مفسّران فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 205-226]
 • میرجلیلی، سیدکاظم بررسی و نقد تبیین و تفسیر آیات حجاب از دیدگاه صحابه رسول اکرم (ص) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 197-220]

ن

 • ناصح، علی احمد بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 33-54]
 • ناصح، علی احمد بررسی تفسیری آیات ارتداد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 147-158]
 • ناصح، علی احمد بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]
 • ناصح، علی احمد شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • ناصح، علی احمد مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • ناطق، اکرم بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]
 • ناعمی، زهره پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • نبوی، سیدمجید اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]
 • نجار زادگان، فتح الله بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]
 • نجفی، رضا شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • نجفی، محمدجواد سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • نجفی، محمدجواد بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی –اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-220]
 • نجفی، محمدجواد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]
 • نجفی، محمدجواد بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعه و سنی تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-64]
 • نظری، محمدعلی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]
 • نفیسی، شادی مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]
 • نفیسی، شادی نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • نقیه، محمد رضا بررسی تطبیقی آیه 80 سورۀ نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریۀ عدم سماع اموات [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 187-206]
 • نکونام، جعفر جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-88]
 • نکونام، جعفر سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • نکونام، جعفر بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • نورائی، محسن واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]
 • نورحسن فتیده، طاهره تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]
 • نوروزی، رضا بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]
 • نوروزی، مجتبی بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم(ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخررازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 255-268]
 • نوری، ابراهیم عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-155]
 • نوری، ابراهیم تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]
 • نیک پناه، منصور عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 133-155]
 • نیل ساز، نصرت ارزیابی میزان مطابقت روایات تفسیری ابن عباس با روایات اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 239-270]
 • نیل ساز، نصرت نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]

و

ی

 • یزدان پناه، سیده فاطمه هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]
 • یوسفی، رقیه بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • یوسفی، سحر فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • یوسفی مقدم، محمدصادق بررسی تطبیقی استناد اختلاف قرائات به اجتهاد یا سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 107-126]