اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده:الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/gharabi
g.arabiqom.ac.ir
0009-0009-9686-3946

سردبیر

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استاد، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/anaseh
aa.nasehqom.ac.ir
0009-0006-9623-1314

اعضای هیات تحریریه

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران

moaddab.ir
moadab_r118yahoo.com
0009-0009-7793-3240

محمدتقی دیاری

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، قم، ایران

qom.ac.ir/mtdiari
mt_diariyahoo.com
0000-0003-4341-8274

فتح الله نجار زادگان

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir
0000-0002-3603-4582

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

isu.ac.ir/cv/248/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=248&mod=scv
izadiisu.ac.ir
0009-0004-9326-057X

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

j-nekonamqom.ac.ir
0000-0002-1511-2748

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

scimet.atu.ac.ir/Ebrahim_Ebrahimi
e-ebrahimiaraku.ac.ir
0000-0002-0655-1909

هادی حجت

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/13992
hojjat.hqhu.ac.ir
0009-0009-7409-8147

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرحیم قدوائی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علیگره هندوستان

scholar.google.com/citations?user=kfBVSrQAAAAJ&hl=en
sulaim_05yahoo.co.in
0000-0002-8299-7398

احمد میلاد کریمی

علوم قرآن و حدیث استاد مرکز الهیات اسلامی مونستر آلمان

www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Professoren/personen_karimi_milad.shtml
birgitt.huesmannuni-muenster.de
0000-0002-8299-7398