اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران

golamhosein.arabigmail.com

سردبیر

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

pptqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران

moaddab.ir
moadab_r118yahoo.com

محمدتقی دیاری

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، قم، ایران

mt_diariyahoo.com

فتح الله نجار زادگان

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه قم، قم، ایران.

aliahmadnasehyahoo.com

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

izadiisu.ac.ir

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

j-nekonamqom.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

e-ebrahimiaraku.ac.ir

غلام حسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قم

golamhosein.arabigmail.com

هادی حجت

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

hojjat.hqhu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

سید روح الله شفیعی

ویراستار انگلیسی

srooh_shyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرحیم قدوائی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علیگره هندوستان

scholar.google.com/citations?user=kfBVSrQAAAAJ&hl=en
sulaim_05yahoo.co.in
0000-0002-8299-7398

احمد میلاد کریمی

علوم قرآن و حدیث استاد مرکز الهیات اسلامی مونستر آلمان

www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/Professoren/personen_karimi_milad.shtml
birgitt.huesmannuni-muenster.de
0000-0002-8299-7398