نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22091/ptt.2020.4428.1571

چکیده

اگرچه قرآن کریم در طول چهارده قرنی که بر آن گذشته است همواره در معرض برداشت‌ها و خوانش‌های متفاوت و بعضاً متعارض قرار داشته است ولی پیشرفت بی‌سابقه علوم تجربی، مفسّران قرآن کریم را واداشت، صرف‌نظر از اختلاف در مبانی و روش تفسیری، نگاه علمی و عقلی خود به آیات قرآن را تقویت سازند. محمّدعبده ازپیشگامان جریان نواعتزالی سعی داشته مواجهه‌ای متعادل با امور خارق‌عادت قرآنی داشته باشد، از این رو در کنار پذیرش تعبّدی آن ها، برخی احتمالات و توجیهات علمی را نیز روا دانسته است. اما صاحب تفسیر المیزان طرح توجیهات علمی را به منزله انکار خوارق عادت گرفته، و تعامل درست را پذیرش ظاهری آن‌ها بر وجه اعجاز و در صورت لزوم، روی آوردن به تبیین فلسفی و اثبات امکان عقلی آن ها دانسته است. موضوع نوشتار پیش‌رو، مطالعه تطبیقی کندن کوه و مسخ بنی‌اسرائیل به عنوان دو امر خارق عادت قرآنی و اعتبار سنجی ادلّه و قرائن مؤیّد هرکدام از دو دیدگاه است.
کلیدواژگان: خوارق‌عادت، عبده، طباطبایی، مسخ، رفع‌جبل

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validating the interpretive view of ALLAMEH TABATABAI and ALMANAR commentators about the raise above the mountain and metamorphosis of BANI Israel

نویسندگان [English]

  • mehri taher 1
  • seyyed mohammad razavi 2

1 Islamic Azad University, Tehran Branch

2 Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (IAUCTB), Tehran, Iran

چکیده [English]

Although, the holy Quran over fourteen centuries, has always been disposed to different and sometimes conflicting interpretations, but the unprecedented progress of the empirical sciences in the contemporary era has obliged commentator, regardless of dissension in basics and interpretive methods, strengthen their rational and scientific outlook on the QURANIC verses. Muhammad Abdu, (one of the pioneers of new current of separatist), has efforts to have balanced encounter towards QURANIC extraordinary affairs.
Hence, along with their obedience acceptance, he also has permitted some scientific probabilities and justifications, but the owner of Al-MIZAN interpretation has cognized scientific justifications design as a denial of extraordinary affairs and the correct interaction in their apparent acceptance of the miracle and he has turned to philosophical explanation and proving intellectual possibility.
The subject of this article is comparative study of raise over the mountain and metamorphosis of BANI Israel as two QURANIC extraordinary affairs and the validation the evidences confirms either of two views.

Keywords: extraordinary affairs, Abdu, TABATABAI, metamorphosis, raise above the mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: extraordinary affairs
  • Abdu
  • Tabatabai
  • metamorphosis
  • raise above the mountain
CAPTCHA Image