اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران

pttqom.ac.ir

سردبیر

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

pptqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران

moaddab.ir
moadab_r118yahoo.com

محمدتقی دیاری

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، قم، ایران

mt_diariyahoo.com

فتح الله نجار زادگان

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه قم، قم، ایران.

aliahmadnasehyahoo.com

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

izadiisu.ac.ir

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

j-nekonamqom.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

e-ebrahimiaraku.ac.ir

هادی حجت

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

hojjat.hqhu.ac.ir

عزت الله مولایی نیا

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

molaeiniyagmail.com

دبیر اجرایی

محمدرضا شجاعی

کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه قم، قم، ایران

pptqom.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مریم رحیمی راد

ویراستار انگلیسی

maryamrahimiradgmail.com

ویراستار

محسن عیدی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث (ویراستار )

m.e.qahsgmail.com

صفحه آرا

محمدباقر مهرآبادی

مهندسی کامپیوتر، قم، ایران.

safir933gmail.com