اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین اعرابی

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران

pttqom.ac.ir

سردبیر

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

pptqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران

moaddab.ir
moadab_r118yahoo.com

محمدتقی دیاری

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، قم، ایران

mt_diariyahoo.com

فتح الله نجار زادگان

علوم قرآن و حدیث استاد تمام، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/najarzadegan
najarzadeganut.ac.ir

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه قم، قم، ایران.

aliahmadnasehyahoo.com

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.

izadiisu.ac.ir

جعفر نکونام

علوم قرآن و حدیث استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

j-nekonamqom.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استادتمام، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

e-ebrahimiaraku.ac.ir

هادی حجت

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

hojjat.hqhu.ac.ir

عزت الله مولایی نیا

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

molaeiniyagmail.com

ویراستار انگلیسی

مریم رحیمی راد

ویراستار انگلیسی

maryamrahimiradgmail.com