پژوهش های تفسیر تطبیقی (PTT) - فرایند پذیرش مقالات