اعطای مجوز علمی پژوهشی به دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی از اولین شماره

با  توجه به مجوز شماره 7022241 مورخه 95/8/5 کمیسیون نشریات علمی کشور مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی از تاریخ بهار و تابستان 1394 ( اولین شماره) حائز  دریافت درجه علمی و پژوهشی شد