درباره دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

 • کشور محل انتشار: ایران
 • رتبه در پرتال نشریات علمی کشور: الف
 • ضریب تاثیر: Q3
 • ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   4191-2476
 • شاپای الکترونیکی:4205-2476      
 • درصد پذیرش مقالات: 15%
 • نظم انتشار: دوفصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم قرآن و تفسیر
 • هزینه انتشار مقاله: رایگان
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 

6. بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان و ملکه سبا در نگاه قرآن کریم وتطبیق آن با عهد قدیم

10.22091/ptt.2021.6192.1870

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ عنایت شریفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی ویراستار انگلیسی ویراستار صفحه آرا
شاپا چاپی
۲۴۷۶-۴۱۹۱
شاپا الکترونیکی
‪۲۴۷۶-۴۲۰۵

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان