درباره مجله: سال1400

کشور محل انتشار

ایران

رتبه در پرتال نشریات علمی کشور

ب 

ضریب تاثیر

نشریات هسته

ناشر

دانشگاه قم؛ انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

فرمت

چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی

4191-2476

شاپای الکترونیکی

4205-2476      

درصد پذیرش مقالات

15%

نظم انتشار

دوفصلنامه

زبان

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

علوم قرآن و تفسیر

دسترسی به متن کامل مقالات

رایگان

نوع  داوری

دوسو ناشناس

زمان داوری

حداقل 9 هفته (پاسخ اولیه حداکثر 10 روز)


به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند

طبق مصوبه وزارت علوم و دستور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قم،  کلیه مقالاتی که از تاریخ 1400/06/27 به بعد به نشریه پژوهش های تفسیر تطبیقی ارسال می شود، در صورت پذیرش، مبلغ 4.000.000 ریال به  شماره حساب   4001097003022792 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000

 به نام  دانشگاه قم واریز کنند و فیش آن را در سامانه بارگذاری یا از طریق ایمیل مجله ارسال کنند.

  • لازم به تذکر است جهت ارزیابی مقاله مبلغی دریافت نمی گردد و این مرحله کما فی السابق رایگان است.

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان