درباره دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

 • کشور محل انتشار: ایران
 • رتبه در پرتال نشریات علمی کشور: الف
 • ضریب تاثیر: Q3
 • ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   4191-2476
 • شاپای الکترونیکی:4205-2476      
 • درصد پذیرش مقالات: 15%
 • نظم انتشار: دوفصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم قرآن و تفسیر
 • هزینه انتشار مقاله: رایگان
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-300 

6. نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد


10. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

10.22091/ptt.2020.3770.1455

زهرا ژرفی یگانه؛ محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی ویراستار انگلیسی ویراستار صفحه آرا
شاپا چاپی
۲۴۷۶-۴۱۹۱
شاپا الکترونیکی
‪۲۴۷۶-۴۲۰۵

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان