نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22091/ptt.2020.4271.1546

چکیده

در مباحث معناشناسی قرآن کریم، سیاق به عنوان قرینه اصیل کلامی اهمیت ویژه ای دارد، که در آن، معنا از طریق قرینه های لفظی، حالی و عقلی به دست می آید. شیخ ابوالفتوح رازی در فهم معنای آیات در تفسیر روض الجنان، به پدیده سیاق در انواع مختلفش اهمیت قائل شده است، در نوع لفظی سیاق به انواع متصل آن که شامل قرینه های مقدم، مؤخر و مکتنف بوده و سیاق منفصل(قرآن به قرآن) پرداخته، هم چنین به سیاق حالی و سبب نزول آیات به عنوان قرینه حالیه و به سیاق عقلی نیز در صورت نیاز به اثبات از مسیر استدلال های منطقی علم کلام و مبانی عقلی مذهب شیعه توجه می کند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انواع سیاق و میزان استفاده شیخ رازی از این روش، در تفسیر روض الجنان، بپردازد. نتایج بحث گویای آن است که شیخ، در روش تفسیری خود به انواع سیاق توجه کرده ولی توجه او به همه آن ها یکسان نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytic research on different types of style, in interpretation of Rozal Janan and Rohal Janan

نویسندگان [English]

  • shahla babaee
  • soodabeh mozaffari
  • zohreh naemi
  • seied adnan eshkewaree

Arabic language and literature,college of humanities,kharazmi university, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the semantics of the Qur'an, style is of particular importance, as a verbal noble indication, in which meaning is obtained through verbal, rational, and intellectual indications. Sheikh Abu al-Fitoh Razi, in understanding the meaning of the verses in the interpretation of Rooz al-Jananan, has been concerned with the phenomenon of the style in its various forms. In its verbal form, he deals with its continious forms, which include the early, late, and expansive indications and detached style (Qur'an to Qur'an). It also takes into account the conditional style and the cause of the decent of the verses as a reflection of the conditional indication and if needed, considers the proof of the logic reasoning of the science and the rational foundations of Shiite. The aim of this study is to investigate the different type of styles and amount of sheikh Razi's use of this method in interpretation of Rooz al-Jananan by descriptive-analytical method. The results indicate that Sheikh, in his interpretive method, has paid attention to various kinds of styles, but his attention to all of them has not been the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The interpretation of Rooz al-Jananan
  • semantics and style
  • various types of styleco
  • verbal style
  • continuous style
  • rational style
CAPTCHA Image