نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.22091/ptt.2020.4404.1587

چکیده

همواره نظرات و آراء ابن سینا و شیخ اشراق بعنوان بزرگان دو مکتب مشاء و اشراق مورد توجه و نقد و بررسی صاحبان نظران قرار گرفته است یکی از مباحث مهمی که می توان مورد توجه قرار گیرد روش تفسیری این دو فیلسوف است شیخ اشراق بر خلاف ابن سینا دارای اثر تفسیری مستقلی که به ما رسیده باشد نیست ولی از لابلای مجموعه مصنفاتش می توان روش تفسیری وی را استخراج و عرضه کرد. گرایش تفسیری ابن سینا یک گرایش کاملا عقلی است درحالیکه گرایش تفسیری شیخ اشراق گرایش عرفانی است . روش تفسیری ابن سینا نیز روشی عقلی بوده برخلاف روش شیخ اشراق که در اغلب موارد از روش ذوقی عرفانی بهره برده است و بندرت از روش تفسیری قرآن به قرآن و درمواردی نیز در مباحث عقلی به آیات قرآن استناد نموده که آنرا می توان نوعی روش تفسیری عقلی خواند. دو فیلسوف در تفسیر آیات دو وجه اشتراک دارند یکی عدم تاویل و تطبیق آیات بر نظرات خویش و پرهیز هر دو مفسر از تحمیل رأی و نظر خود بر آیات ؛ ودیگری عدم بهره برداری از روایات در تفسیر آیات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Sheikh Ishraq's Interpretative Method and Sheikh Al Rais

نویسندگان [English]

  • amirabas mahdavifard 1
  • aminollah shakeri movahed 2

1 استادیار گروه معارف دانشگاه قم

2 Department of Islamic Education, University of Theology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

Always the views and opinions of Ibn Sina and Sheikh Ishraq as the elders of the two schools of thought and illumination have been considered and criticized by the owners. One of the important issues to be considered is the comparative study of the interpretive method of these two philosophers. Unlike Sheikh Ishraq Ibn Sina does not have an independent interpretative effect that has come to us, but his workstation can be extracted and presented through his interpretative method. Ibn Sina's interpretive tendency is a totally rational tendency, while the interpretive tendency of Sheikh Ishraq is a mystical tendency. The interpretation method of Avicenna is a rational method, contrary to the Sheikh Ishraq method, which has used the mystical spiritual method in most cases, and rarely refers to the Qur'anic interpretation of the Qur'an and, in some cases, in rational discussions, to the Quranic verses, which can be a rational interpretation method read

کلیدواژه‌ها [English]

  • ابن سینا
  • شیخ اشراق
  • روش تفسیری
  • گرایش تفسیری
  • تفسیر عقلی و عرفانی
CAPTCHA Image