اخبار و اعلانات

اعطای مجوز علمی پژوهشی به دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی از اولین شماره

با  توجه به مجوز شماره 7022241 مورخه 95/8/5 کمیسیون نشریات علمی کشور مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی از تاریخ بهار و تابستان 1394 ( اولین شماره) حائز  دریافت درجه علمی و پژوهشی شد 

مطالعه بیشتر

موضوعات مقاله

در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه های علوم قرآنی، معارف قرآنی، دیدگاه های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.

مطالعه بیشتر