نویسنده = محمدجواد نجفی
تعداد مقالات: 3
1. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.3770.1455

زهرا ژرفی یگانه؛ محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


3. سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-211

10.22091/ptt.2018.2976.1320

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی