مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

3 استاد یار دانشگاه قم

10.22091/ptt.2020.3770.1455

چکیده

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسأله مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می دانند و بر این نظرند که چون خداوند خود نمی تواند در جامه‌ی انسانها در آید و بر آنان حکم راند، حتما مرتبه‌ای از ولایت خود را به برخی از انسان‌ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب به اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر (ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است ولیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر (ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل سنت به رغم مسلم دانستن این طریق برای اثبات امامت، بدلیل آنکه آن را ثابت نشده می دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راههای گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می‌شود؛ گرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئه این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

foundations of the legitimacy of goverment from point of view shiite and sunni commentators

نویسندگان [English]

  • zahra zharfiyeganeh 1
  • mohammad jawad najafi 2
  • mohammad kazem rahman setayesh 3
1 ph.d. student.comporative interpretation of the university of qom
2 qom university theology faculty
3 assistent professor . university of qom
چکیده [English]

The legitimacy of a feature is in a system of governance that the ruler considers to be correct for his rule, and the people count on the rule of law.Legitimacy is the answer to the question of why some have the right to rule and others are obliged to obey them. The issue of legitimacy is the question of the sovereign's sovereignty. The African commentators, because of their openness to the verses of the government, share the Almighty Almighty with the inherent origin of the legitimacy of the government, and they assume that, since God himself can not be in the garment of human beings and he will rule over them, be certain of his provinceThey believe, like most Muslims, that in the presence of the Prophet, God has given them the sovereignty, but there is a major difference over the source or sources of legitimacy of the rulers after the Prophet.Shiite commentators believe in the divine legitimacy of the government and the establishment of the Imam by a letter from the Lord, but Sunni commentators, despite knowingly believing this way to prove the Imamate because they did not prove it, believe that Imamate and the government in various ways, including allegiance and Selection of the dissolution and contract, the victory and support of the former Imam, and force and conquest.Although the last one is more force and overcome, the justification and even the controversy of these commentators has been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "foundations"
  • " legitimacy"
  • "goverment "
  • "shiite "
  • "commentators"
CAPTCHA Image