1. سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 197-211

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2018.2976.1320

چکیده
  واژۀ «قوامون» در آیة 34 سورة نساء، یکی چالشی‌ترین واژگان قرآنی برشمرده می‌شود. در گذر تاریخ، دربارۀ این واژه، آرای متعددی ازسوی مفسران بیان شده است. مقالة حاضر سیر تاریخی تطور آرای مفسران و عوامل پیدایش آن آرا از قرن اول هجری تاکنون بررسی گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی است، ازآنجاکه در قرن‌های نخستین در فرهنگ مردم، مرد به عنوان ...  بیشتر

2. جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها

فاطمه سروی؛ جعفر نکونام

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 61-88

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.863

چکیده
  یکی از تعابیر بحث انگیز قرآن، «ذلک الکتاب» و موارد مشابه آن است که در آغاز برخی از سوره‌های قرآن آمده است. بررسی‌ها در این مقاله که از طریق مقایسۀ چنین عبارتی در سوره های مربوط انجام پذیرفته، این نتیجه را حاصل کرده است که مفهوم و مشارالیه اسم اشارۀ «ذلک» و «تلک» در چنین تعابیری، قرآن موجود نیست؛ بلکه لوح محفوظ و علم ...  بیشتر