بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگارامام(ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 علوم قرآن و حدیث،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بادگار امام (ره)،شهر ری، تهران

10.22091/ptt.2021.6317.1882

چکیده

مطالعه آیات قرآن با تکیه بر فضای نزول پرده از پاره‌ای از حقایق پنهان آیات قرآن بر می‌دارد. در این مقاله آیه‌ی پنجم سوره‌ی قصص، مشهور به آیه‌ی وارثان زمین با چنین رویکردی مورد مطالعه واقع شده است. این آیه، چنان که از سیاقش بر می‌آید، دلالت دارد بر این که اراده‌ی خداوند متعال بر این قرار گرفت که بر بنی اسرائیل که تحت استضعاف فرعون بودند، منت بنهد و آنان را پیشوایان و وارثان سرزمینی قرار دهد که از آن در کتاب مقدس به سرزمین موعود نام بردار شده است. در مقاله حاضر سخن بر سر این است که اگرچه سیاق این آیه ناظر به بنی اسرائیل زمان موسی است، ولی با عنایت به این که آن در دوره مکی و متناسب با شرایط و فضای تحت استضعاف واقع شدن مسلمانان از سوی سران قریش نازل شده، بیگمان در حکم بشارتی به ایشان بوده که آنان نیز نظیر بنی اسرائیل از ستم قریش رهایی خواهند یافت و به پیشوایی و وراثت سرزمینی نائل خواهند آمد و البته این آیه متضمن این قاعده‌ی کلی هم است که سنت الهی بر این قرار گرفته که مستعضفان در هر عصری به ویژه در آخر الزمان به پیشوایی و وراثت زمین نائل آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the revelation of the verse of the heirs of the earth, relying on the interpretations of the two parties

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babaali 1
  • Mohammad Mahdi Taqdisi 2
  • jafar nekoonam 2
1 Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Yadegar Imam Branch, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Yadegar Imam University, Rey, Tehran
چکیده [English]

Studying the verses of the Qur'an by relying on the atmosphere of revelation reveals some of the hidden truths of the verses of the Qur'an. In this article, the fifth verse of Surah Al-Qasas, known as the verse of the heirs of the earth, is studied with such an approach and, as it turns out, implies that the will of God was imposed on the children of Israel who were oppressed by Pharaoh. May God bless them and make them the leaders and heirs of the land which is mentioned in the Bible as the Promised Land. In the present article, it is said that although the context of this verse refers to the children of Israel in the time of Moses, but considering that it was revealed in the Meccan period and in accordance with the conditions and atmosphere under which the Muslims were oppressed by the Quraysh leaders, It was a good news to them that like the children of Israel, they will be freed from the oppression of the Quraysh and will achieve leadership and inheritance of the land. Time will lead and inherit the earth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : "Verse 5 of Surah Al-Qasas"
  • "The Space of Revelation"
  • "The Oppressed"
  • "Heirs"
  • "Imams"
CAPTCHA Image