1. داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های تفسیری

علی راد؛ عاطفه محمدزاده

دوره 5، شماره 9 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 289-324

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2248.1192

چکیده
      آیات 74 و 80 سورۀ کهف از نمونه آیاتی به‌شمار می‌‌روند که در نگاهی سطحی با برخی از مبانی اعتقادی و تشریعی اسلام همسو نیستند. حکم به‌‌ قتل‌‌ غلام پیش از اثبات جرم او و توجیه این عمل با قرائنی چون علم به کافرشدن وی در آینده یا ترس ‌‌و اکراه از وقوع این رخداد، اساسی‌ترین اشکال ظاهری این آیات است. برخی از مفسران کوشیده‌‌اند ...  بیشتر