نویسنده = پرویز رستگار جزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.4780.1654

خدیجه خدمتکار آرانی؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ پرویز رستگار جزی