بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث،دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان،ایران

2 علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 علوم قرآن و حدیث ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22091/ptt.2020.4780.1654

چکیده

نگرشی تاریخی–تحلیلی به سیر پیدایش و تطوّر تفسیر قرآن نشان دهندۀ گوناگونی رهیافت های تفسیری با ویژگی های مختلف مفسران است؛ به گونه ای که ظهور پیوستة مفسران و ارائة تفاسیر جدید، فهم آیاتی از قرآن را به پدیده ای متغیر تبدیل کرده است. پرسش در خور تأمل این است که منشأ اختلاف برداشت ها در فرآیند فهم قرآن چیست؟! به این پرسش پاسخ های گوناگونی داده شده است. این پاسخ ها عمدتاً با نص قرآن یا شخصیت مفسران ارتباط دارد. اما فرضیۀ اصلی این نوشتار این است که یکی از عوامل مؤثّر در شکل گیری اختلاف نظرها در فهم و تفسیر قرآن برخاسته از رویکرد مفسران نسبت به قرائن تفسیری است. از آنجا که آیت الله صادقی مفسر معاصر شیعی و محمد عزّت دروزه مفسر معاصر اهل سنّت هر دو در تفسیر آیات الهی رویکردی اجتهادی دارند، لذا پژوهش حاضر به بررسی کاربست قرائن در فهم قرآن و نقش آن در دو تفسیر «الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّة» و «التفسیر الحدیث» پرداخته و نشان داده است که تفاوت تفسیرها متأثر از تفاوت دیدگاه مفسران نسبت به قرینه ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the role of context in the diversity of interpretive approaches with reference to interpretation Ayatollah Sadeqi Tehrani and Ezzat Darwazah

نویسندگان [English]

  • khadijeh khedmatkar arany 1
  • hamidreza fahimitabar 2
  • parviz rastgar jazy 3
1 sciences of quran and hadith،faculty of literature and foreign languages ،university of kashan،kashan،iran
2 sciences of quran and hadith، faculty of literature and foreign languages، university of kashan، kashan،iran
3 sciences of quran and hadith، faculty of literature and foreign languages، university of kashan، kashan، iran
چکیده [English]

The historical-analytic attitude towards the emergence and evolution of the quran shows the diversity of interpretive approaches with the various features of commentators.so that the emergence of commentators and present new interpretations has transformed the understanding verses of the quran into a variable phenomenon. What is the origin of differences in the process of understanding of the quran. various responses have been made to the question.these responses are mainly related to the text of the quran or the author of the interpreters. But the main premise of this paper is that one of the effective factors in the formation of disputes in understanding and interpretation of the quran is the interpretation of the interpreters approach to the application of the context. the present study is studying the applicability of context in understanding the quran from the point of view of contemporary Shiite interpreter Ayatollah Sadeqi Tehrani and contemporary interpreters from sunni Mohammad Ezzat Darwazah and its role in the variety of interpretive approaches and have shown that the difference in the view of the commentators towards the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretive context
  • Interpretive approaches
  • Al-tafsir al-hadith
  • Al-forqan fi tafsir al-quran bil quran wal Sunnah
  • Ezzat Darwazah
  • Sadeqi Tehrani
CAPTCHA Image