1. نقد نظر مشهور، مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج

طاهره کریمی محلی

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 225-240

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2017.2373.1209

چکیده
  دربارۀ مکی یا مدنی بودن سورۀ معارج دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد.طرفداران دیدگاه مشهور معتقدند که کل سورۀ معارج مکی است. در مقابل، طرفداران دیدگاه غیر مشهور، تأکید می‏کنند، کل یا دستِ کم بخشی از این سورۀ مدنی است. هر یک از دو گروه، ادلۀ مختلفی را برای اثبات دیدگاه خود مطرح نموده اند. در این مقاله تلاش شده است، با روش توصیفی ...  بیشتر