بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیه 257 بقره

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 w

3 T

4 دانشجو

چکیده

آیه 257 سوره بقره، از جمله آیات بحث انگیز قرآن است که در آن از «إخراج مؤمنان از ظلمات به نور» و «إخراج کافران از نور به ظلمات» سخن به میان آمده است. مسئله اصلی این پژوهش، چیستی ظلمت مؤمن و نور کافر است. در این راستا آراء مفسران جمع آوری و در شش بخش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اغلب مفسران به مصادیق ظلمت و نور اشاره کرده اند. تعبیر إخراج مؤمنان از ظلمات به نور توسط خداوند، ناظر بر یک سنت مهم الهی یعنی هدایت و آمرزش پروردگار در روند سیر تکاملی مؤمنان است و مراد از ظلمت مؤمن، حجاب هایی است که در اثر جهل و ارتکاب معاصی، میان انسان و خداوند ایجاد می شود. با توجه به مراتب فراوان ظلمت و نور، انبیا و صالحین نیز حجاب هایی متناسب با مرتبه خود دارند. تعبیر إخراج کافران از نور به ظلمات توسط طاغوت نیز کنایه از إضلال شیاطین می باشد و نور کافر اشاره به فطرت توحیدی است که در نهاد همه انسان ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and analyzing the interpretation of the believer's darkness and infallible light in verse 257 of Bagherah

نویسندگان [English]

  • m m 1
  • a h 2
  • R Y 3
1 f
2 w
3 T
چکیده [English]

Verse 257 of Surah Baqara is one of the controversial verses of the Qur'an, which speaks of "the transmission of believers from darkness to light," and "the deliverance of disbelievers from light to the dark". The main issue of this research is the meaning of the darkness of the believer and the infallible light. In this regard, the views of the commentators were collected and evaluated in six sections. Most commentators have pointed to examples of darkness and light. The interpretation of the transgression of the believers from darkness to light by God, observes an important divine tradition, namely the guidance and forgiveness of the Lord in the course of the evolution of the believers, and the meaning of the believer's darkness is the veils created by mankind and God caused by ignorance and the proper committing To be Given the many levels of darkness and light, the prophets and the righteous also have their own hijab. The interpretation of the disbeliever from the light to the darkness by the tyrant is also an exclamation of the devil's prophecy, and the infallible light refers to the monotheistic nature that exists in the structure of all human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 257 of the relics
  • of darkness
  • of light
  • of the degree of faith
  • of nature
  • of the believer
  • the infidels
CAPTCHA Image