دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-200 
1. بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیه 257 بقره

صفحه 1-20

10.22091/ptt.2019.3021.1327

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی


6. بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی

صفحه 121-140

10.22091/ptt.2019.3884.1479

محمدرضا قضایی؛ امین مرادی؛ محمد مهدی کریمی نیا


8. منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران

صفحه 201-220

10.22091/ptt.2019.2921.1314

محمدعلی نظری؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی اصل


13. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

صفحه 220-241

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد