پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه "الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ " از منظر فریقین

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک مدیر گروه الهیات

2 دانشگاه اراک

چکیده

در عصر جدید پژوهش‌های تطبیقی بین مذهبی عمدتا در حوزه شیعی با هدف بررسی دیدگاه‌های فریقین و نقد و ارزیابی آنها در حال انجام است. در همین راستا این نوشتار به بررسی آیه بیست و ششم سوره نور که دیدگاه‌های مفسران فریقین و همچنین روایات تفسیری اهل بیت، صحابه و تابعان دربارۀ آن متفاوت بوده پرداخته است. بدین صورت که نظرات مفسران صحابه و تابعین از یک سو و روایات اهل بیت از دیگر سو گزارش شده سپس با تطبیق نظرات مفسران شیعه و اهل سنت آرای مفسران ارزیابی شده است. که سرانجام از رهگذر این بررسی تطبیقی حاصل شد فریقین دو رای متفاوت ارائه داده‌اند اکثر مفسران اهل سنت ترجیح داده‌اند که خبیثات به معنای اقوال خبیث می‌باشد ولی عمده مفسران شیعی بر این باورند که خبیثات به معنای زنان دامن آلود می‌باشد. البته اشکالاتی بر نظر هر دو گروه متوجه بود که بعد از بیان اشکالات، قول شیعی را بر قول سنی با توجیه جدید ترجیح داده و سعی شده قول دیگری که با سیاق سازگارتر بوده نیز، ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study in the Interpretation of the Verse "Evil women are for evil men and good women are for good men" from the perspective of Farighein (Shia and Sunni)

نویسندگان [English]

  • علیرضا طبیبی 1
  • majid zedi jodaki 2
1 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
2 steudent arak
چکیده [English]

In the modern era, inter-religious comparative research is being conducted mainly in the Shi'a area with the aim of evaluating and criticizing the views of Farighein. In this regard, this article reviews the verse 26 of Surah Al-Nour, which has different perspectives on the opinions of the commentators of Farighein as well as the interpretative narrations of the Ahlul Bayt, the companions and the followers. Thus, the views of the commentators of the companions and the followers on the one hand and the narrations of the Ahlul-Bayt have been reported from the other side, then, the opinions of the commentators have been evaluated according to the views of the Shia and Sunni commentators . Finally through this comparative study was found that Farighein (Shia and Sunni) have given two different views. The most Sunni commentators are believed that "khabithat" means evil words, but the most Shi'ite commentators are believed that "khabithat" means evil women. Of course, some drawbacks was found of the views of both groups that after expressing drawbacks, the Shiite speech has been prefered to the Sunni one with a new justification and also tried to be offered another words that was more consistent with the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Verse 26 Light (Al-Noor)
  • Tayebat
  • Khabithat
  • words
  • Women
CAPTCHA Image