بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه الهیات اراک

چکیده

«جمله معترضه» یا «میان جمله» یکی از جمله هایی است که محلّی از اِعراب ندارد. این جمله به دلیل جایگاهی که در محاورات، دارد همواره مفسران در تفسیر آیات قرآن به آن توجه کرده اند، به طوری که گاه تفسیر آیه یا آیاتی که معترضه تلقی می شده؛ این تلقی بر تفسیر مفسران تأثیر گذار بوده است. یکی از مشهورترین و مهم ترین رویکرد ها در تفسیر آیات« 16-19» سوره «قیامت» ، معترضه تلقی کردن آن هاست. از سوی دیگر، برداشت ناصحیح از این جمله، تأثیر قابل توجهی بر فهم و تفسیر آیات قرآن داشته است. این نوشتار در صدد باز خوانی جمله معترضه و ارائه تطبیقی سه رویکرد در خصوص آیات چهار گانه سوره قیامت با محوریت جمله معترضه است. با کوششی که انجام شد، روشن گردید که آیات چهارگانه مذکور، معترضه نیستند. همچنین این آیات با آیات قبل ارتباط مفهومی نداشته، بلکه شرایط خارج از سخن، مقتضای نزول آن ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Three Approaches of Interpreting Verses 16-19 in the Resurrection Surah: A Perspective on the Parenthetical Clause

نویسنده [English]

  • ali hasanbagi
عضو هیئت علمی گروه الهیات اراک
چکیده [English]

«
The Analysis of Three Approaches of Interpreting Verses 16-19 in the Resurrection Surah: A Perspective on the Parenthetical Clause
Ali Hasan-Bagi
Abstract
Parenthetical clause, in Arabic, is not distinguished from other clauses. This clause has been focused in the interpretations of the verses in Quran due to its prominence in the informal interactions, in that, some of the verses have been taken as parenthetical clauses. This has affected the Quranic interpretations too. One of the dominant approaches in the interpretation of verses 16-19 of the Resurrection Surah is to take them as parenthetical clauses. On the other hand, misinterpreting such clauses may have a huge impact on the understanding and interpretation of the verses in Quran. This study attempts to investigate the parenthetical clauses and provide a comparative analysis of three approaches on the quadric verses in the Resurrection Surah, with a focus on the parenthetical clauses. The findings suggest that the quadric verses are not in fact parenthetical clauses. Moreover, these clauses do not have conceptual relationship with