بررسی تطبیقی دیدگاه ها پیرامون عبارت «مِنَ السَّماءِ» در آیات مربوط به باران

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه قم

2 استاد دانشگاه قم

چکیده

باران، در آیات مختلف قرآن و ضمن بیان صفات الهی، ذکر سرگذشت اقوام مختلف، برشمردن نعمتهای الهی و ... آمده است. در میان این آیات، تعبیر «مِنَ اَلسَّماءِ» به چشم می خورد که می تواند ناظر به مبدأ آبِ باران قلمداد شود و نگاهی به برخی تفاسیر، گویای آن است که عبارت هایی نظیر «مِنَ السَّماءِ» ناظر به سرچشمه ی آبِ باران محسوب شده است. اختلاف نظر مفسّران و استناد ایشان به شواهد و قراین مختلف، بررسی و ارزیابی دلایل ایشان را ضروری می سازد. با توجّه به مجموع نظرات مفسّران می توان گفت که دو دیدگاه درباره ی منبع آبِ باران وجود دارد، یکی باران را به سرچشمه ای آسمانی مرتبط می داند و دیگری از نقش آب های زمین و تبخیر آن ها در پیدایش باران سخن می گوید. تمایز اصلی این دو دیدگاه را می توان به نقش علوم تجربی قطعی و شناخت حاصل از آن نسبت داد، عاملی که یک قرینه ی مهم در برخی از برداشت های مفسّران بوده است. با توجّه به تفاسیر بررسی شده، تمسّک به ظاهر آیات برای اثبات منبع آسمانی آبِ باران، قرینه ی معتبری نخواهد بود. هم چنین برخی روایات، تصویری از ابر ارائه می دهند که ظاهراً مقتضی بارش باران از بالای ابرهاست امّا این موارد می توانند یک تشبیه و تمثیل قلمداد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative review of opinions of the phrase “minassamāāi” in the verses of rain

نویسنده [English]

  • Mahmoud Ghasemzadeh Khoshkroudi 1
1 Faculty of theology, University of Qom
چکیده [English]

Rain is mentioned in different verses while expressing God’s attributes, story of different tribes, divine blessings, etc. Among these verses, the phrase “minassamāāi” can be considered to the source of rain and an examination of some exegesis, prove that such phrases were thought over the origin of rain. Differences of interpretations and citation of interpreters to several evidence and reasons, make it necessary to review their comments. It seems there is two opinions about the source of rain: (1) rain originates from heaven and sources in the sky and (2) rain originates from evaporation of water of the seas, rivers, etc. The main distinction between these two views can be related to the role of certain knowledge, the factor that is an important evidence in some interpretation. It can be concluded that exoteric meanings of verses, is not an authoritative evidence to prove that rain originates from heaven. Furthermore, some hadiths represent rain and clouds in a way that deserves rain originates from beyond clouds, but these hadiths can be an assimilation and allegory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • verses of rain
  • hadiths of rain
  • source of rain water
  • origin of rain
  • differences of interpretations
CAPTCHA Image