نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

قرآن مجید به عنوان معجزه جاوید، در سوره‌های مختلف از حرکت خورشید سخن گفته است. هم چنین علم تجربی حرکت خورشید را پژوهش کرده است. سؤال این است، از نظر مفسران قرآن، راجع به چه حرکاتی سخن گفته است؟ نسبت یافته-های قطعی علم تجربی با نظرات مفسران چگونه است؟ اختلاف ظاهری برخی آیات مانند بقره/258 و .. با یافته‌های قطعی علم تجربی چگونه ساگار است؟
فرضیۀ این تحقیق نه تنها مطابقت یافته‌های قطعی علوم، بلکه اعجاز علمی و شگفتی علمی قرآن در برخی نحوۀ حرکات خورشید است.
روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای داده‌هاست.
در این تحقیق مشخص گردید مجموع آیات مربوط به حرکات خورشید به دو دسته تقسیم می‌شوند. در آیات توصیفی، جنبه اعجاز علمی آیات از قبیل: حرکت خورشید موقت (یجری لاجل مسمى)، حرکات وضعی و انتقالی خردمندانه (الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون)، حرکت انتقالی- طولی (الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم)، حرکت دوری- انتقالی همراه با با کهکشان (و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون) وجود دارد. آیات دسته دوم ناسازگاری ظاهری با یافته های قطعی علم تجربی دارد، اما با توجه به قرنیه مقامیه، صنعت جدال احسن و شروط آن، تعارضی بین بیان و یافته-های تجربی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the movement of the sun in the Quran from the perspective of commentators

نویسنده [English]

  • mohammad kaveh

Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran South Branch

چکیده [English]

The Holy Quran, as a miraculous miracle, has spoken in various surahs of the movement of the sun. Experimental science has also studied the motion of the sun. The question is, in terms of Quran commentators, what motions are spoken? How are the definitive findings of empirical science with the views of the commentators? The apparent difference between some verses such as Bakhtar / 258 and .. How is Saghar correct with the definitive findings of experimental science?
The hypothesis of this research is not only the correspondence of the definitive findings of science, but also the scientific miracle and scientific spectacle of the Qur'an in some way of the movement of the sun.
The research methodology is the data collection method and the library study and analysis of the content of the data.
In this research, it was determined that the sum of verses related to the motion of the sun is divided into two categories. In the descriptive verses, the aspect of the scientific miracle of verses, such as: the moving of the Sun (Imari Lajel Masami), the wise state of movement (al-Shams and al-Qamar al-Fayl-i-Bashoon), the transitional-longitudinal movement (al-Shams-e Tazari, Lhashtar Lah, Dhlqqat al-'Aziz al-Alim) There is a long-range movement along with the galaxy (and al-Shams and al-Qamar al-Fayl-i-Bilak). The second verses of the second category have apparent inconsistencies with the definitive findings of empirical science, but with regard to the cornea of the authority, the industry of controversy and its conditions, there is no conflict between expression and empirical findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movement
  • Transitional Movement
  • Deep
  • Tranny
  • Falcons and Lights
CAPTCHA Image