نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده:
آیات «صاحب عنوان» قرآن به آیاتی گفته می‌شود که نامی خاص برآنها گذاشته شده باشد. در میان آیات «صاحب عنوان»، «آیه کنز» یا «احبار» از آیات اقتصادی قابل توجه است. در این آیه، از کنز برداشت‌های گوناگونی ارائه شده‌است که گاه با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشند. برداشتهای گوناگون از آیه‌ی مذکور، این نوشتار را بر آن داشت تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، نظرات و دیدگاه‌های گوناگون را گردآوری کند و آن‌ها را در معرض ارزیابی اصول و قواعد تفسیری قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه‌های گوناگون پیدا شود و دیدگاه برگزیده خودش را نشان دهد. در این میان، دیدگاه نخست مبنی بر روایی انباشت ثروت در صورت پرداخت زکات به دلایل گوناگون مردود اعلام می‌شود. و دیدگاه دوم مبنی بر عدم روایی انباشت ثروت، دیدگاهی صحیح ولی نادقیق معرفی می‌شود که پاسخگوی همه‌ی مسائل اقتصادی کنونی نمی‌باشد. اما دیدگاه سوم مبنی بر عدم روایی خروج ثروت از گردش مالی جامعه، به عنوان کامل‌ترین و دقیق‌ترین دیدگاه معرفی می‌شود که بسیاری از معاملات اقتصادی روز را پوشش می‌دهد و پاسخ‌گوی ابهامات و گره‌های اقتصادی جامعه‌ی امروزی می‌باشد.
کلید‌واژه ها: آیه کنز، آیه احبار، گنج‌اندوزی، آیات صاحب عنوان، انباشت ثروت، پرداخت زکات، دیدگاه‌های مفسران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodology and Proving to Be a Typical Example of Cairns, with Emphasis on Cairns Verse

نویسندگان [English]

  • mohammd ali nazari 1
  • mohammd ali rezaei kermani 2
  • ali asadi asl 3

1 Student of Ferdowsi university of mashhad international campus

2 Associate Professor of Ferdowsi University of Mashhad

3 Department of Koranic Studies Faculty of TheologyFerdowsi University Of Mashhad

چکیده [English]

Abstract:
The Qur'an's " Title Holder" verses are said to have been given a certain name. Among the “Title Holder" Verses," Cairns Verse" or ” Ahbar “ are significant economic verses. In this verse, cairns have provided a variety of interpretations that can sometimes be incompatible. Various perceptions of this verse have led the paper to compile a variety of views and comments by using a descriptive-analytical method and expose them to an evaluation of the principles and rules of interpretation, to identify the weaknesses and the strengths of the various perspectives can be found and present its own point of view. Among them, the first view based on the validity of the wealth accumulation in the form of paying zakat for various reasons is declined. And the second view, based on the lack of validity of the accumulation of wealth, is correct- but inaccurate, the view that does not answer all the current economic issues. However, the third view is the lack of validity of the get out of wealth from the financial community's turnover presenting as the most complete and precise view that covers several current economic deal and responds to the ambiguities and economical problems of nowadays society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cairns Verse
  • Ahbar Verse
  • Wealth Collecting
  • Title Holder Verses
  • Accumulation of Wealth
  • Paying Zakat
  • Interpreters’ views
CAPTCHA Image