نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی ،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ، واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران

چکیده

قرآن کریم در سوره نحل آیه 89 خود را «تبیاناً لِکلِ بشیء: بیان کننده همه چیز» معرفی کرده است. این کلام آسمانی و الهی با دهها نام در میان مسلمانان شناخته می شود یکی از این اسامی فرقان به معنای ممیز حق از باطل و بیانگر و شارح تمامی احکام فقهی، شرعی و حقوقی فردی و اجتماعی است. گاهی بطور موجز و گاهی به تفصیل احکامی چون ارث، حد، دفاع، جنگ، زکات، خمس، ازدواج و ... را اعلام فرموده است. پژوهشگران هر رشته علاقه، توانایی و ظرفیت خویش به غواصی در این اقیانوس بیکران علوم و معارف طبیعی وماوراء الطبیعه پرداخته اند. بسیاری از قرآن پژوهان با بکارگیری نظریه کارگفت به پژوهش های میان رشته ای ارزشمندی پرداخته اند. نگارندگان در این پژوهش به معرفی نظریه کارگفت ها و یکی از انواع پنج گانه آن (کارگفت های اعلامی) در سور و آیات مربوط به غزوات حضرت رسول(ص) پرداخته و به روش توصیفی– تحلیلی به گردآوری داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای از منابع متنوع از جمله تاریخ اسلام، تاریخ زندگی پیامبر اکرم(ص) ، مغازی آن حضرت، ترجمه و تفاسیر قرآن مجید که در نوع خود بی نظیر است اهتمام ورزیده اند. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمده کاربرد کارگفت های اعلامی با بسامد متفاوت در قرآن کریم برای بیان و اعلام احکام الهی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of declarative speech acts based on Searle's classification in verses related to the Islam prophet's (PBUH) wars

نویسندگان [English]

  • Bahman Gorjian 1
  • Rahim Ahmadinargese 2

1 Associate Professor, Department of Applied Linguistics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

2 Department of Linguistics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The Holy Qur'an has encoded the meaning of verse 89 in "Surah Nahl", "Tibiana Sacrifice as “Expressing all entities." This Divine Word is known with dozens of names among Muslims. One of these distinctive Persian names indicates the distinction between the right and false declarations and expresses all the judicial, religious, personal and social laws. Sometimes, the Landlord pronounced sentences such as inheritance, limit, defense, war, divine tax, khums, marriage, etc. Researchers of every field have an interest in diving in this immensely immutable ocean of natural science. Many Qur'an scholars have conducted on these kinds of interdisciplinary studied. In this research, the authors have introduced the theory of the Searles' (1969) five types (proclaimed speech acts) in Surahs and the verses related to the holy prophet's (PBUH) wars. The required data were collected through using a library method. Various sources, including the history of Islam, the history of the life of the Holy Prophet (PBUH), the head of the Imam, and the translations and interpretations of the Holy Qur'an were appealed for more exploration. The collected data analyzed descriptively. The results of the study indicate that the application of different declarations with different frequencies was used for direct and indirect proposals on the war laws in the Holy Qur'an.
Keywords: civic surahs, speech act theory, declarative, Ghazvat, jihad for defense

کلیدواژه‌ها [English]

  • civic surahs
  • speech act theory
  • declarative
  • Ghazvat
  • jihad for defense
CAPTCHA Image