نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه قرآن و حدیث

2 دانشگاه قرآن و حدیث

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث / پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

انگارۀ محرف بودن کراسه‌های یهودی‌ـ‌مسیحی امروزه چنان بدیهی به نظر می‌رسد که شاید باورنکردنی به نظر برسد که زمانی چنین انگاره‌ای در میان مسلمانان رایج نبوده باشد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش پژوهش در «تاریخ انگاره‌ها» (History of Ideas) تاریخ پیدایش و تکامل این انگاره را به شکلی تطبیقی در تفاسیر شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار دهد. طی این بررسی مشخص می‌شود که این انگاره در هر یک از دو جریان تفسیری سرگذشتی متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ اما هر دو تقریبا در یک زمان به یک نقطۀ مشترک رسیده و در همان جا تثبیت شده‌اند. شکل کلی این مسیر را می‌توان با استفاده از الگوی سکوت ـ زمزمه ـ همهمه ـ پارادایم تحریف‌باوری ترسیم کرد؛ اما جزئیات این مسیر، شامل تاریخ پیدایش هر یک از مراحل، چرایی انتقال از یک مرحلۀ به مرحلۀ بعدی و حتی تعداد مراحل در دو جریان تفسیری شیعی و سنّی یکسان نیست. این مقاله با ارائۀ تصویری جزئی‌نگر از این مراحل، به مقایسۀ این دو تصویر با یکدیگر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative history of idea of Biblical falsification in the Shi'ite and Sunnite exegesis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tabataba'i 1
  • Abdolhadi Masoudi 2
  • Mohammad Ali Mahdavi-Rad 3

1 Research Institute of the Quran and Hadith

2 University of the Quran and Hadith

3 University of Tehran, Farabi College

چکیده [English]

The idea of Biblical falsification is so widespread among Muslim scholars that it seems believable that once it had not been at existence at all. This paper aims to survey the history of the genesis and development of this idea in the Shi'ite and Sunnite exegeses by using the research method of "history of ideas". This survey shows that this idea has had two different stories in two traditions, but in both of them it has reached a common point simultaneously. The overall image of this path may be explained by the pattern of "silence-murmur-new paradigm", though the details -- including the history of genesis of each level, the reason of transmission from a level to the next, and even the number of levels -- differ in each tradition. This paper tries to compare these two different paths of historical development of the idea depict a detailed image of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • falsification
  • Bible
  • Exegesis
  • Shi'ite
  • Sunnite
  • comparative history of ideas
CAPTCHA Image