بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث

2 استاد و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.22091/ptt.2020.4224.1537

چکیده

چکیده
اعتبار سنجی احادیث تفسیری یکی از مباحث مهم در علم تفسیر است. در این زمینه دو دیدگاه مهم وثاقت خبری و وثاقت مخبری مطرح است. در این پژوهش ضمن بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری، در سیره عقلا به عنوان مهمترین دلیل اعتبار خبر واحد تدقیق شده، با توجه به گرایش بیشتر دانشمندان امامی به مبنای وثاقت خبری و نیز بررسی تبعات پذیرش وثاقت مخبری، دیدگاه وثاقت خبری ترجیح داده شده است. با توجه به سه مبنای سندشناختی، متن شناختی و مصدرشناختی تلاش شده تا زمینه مناسب تری جهت بهره برداری از احادیث تفسیری فراهم شود. نمونه ای از احادیث تفسیری براساس مبانی یاد شده اعتبار سنجی شده و شیوه کاربست آن در تفسیر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: روایات تفسیری، وثاقت خبری، وثاقت مخبری، اعتبار و حجیت، سند

مقدمه
سخن از اعتبار در خصوص متن به معنی صحت انتساب متن به پدیدآورنده آن و به تبع، ترتیب اثر دادن به آن است. متون دینی به دلیل اهمیت و اسلوب خاص، نوع ویژه ای از اعتبارپژوهی را طلب می‌نماید. به جهت تکلیف موجود در متون دینی می‌توان از مفهوم حجیت به عنوان ثمره اعتبار یاد نمود که در اثر آن متن به عنوان حجتی برای خداوند بر عهده بندگان مطرح می گردد. بر این اساس اهمیت اعتبارپژوهی در روش‌شناسی آموزه‌های دینی بیش از پیش نمایان می‌گردد. (رک: رشاد، 1389، ص355-361)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Appropriateness Approach to the Prophecy of the Prophet and the Hadith of Ahlbayt (AS) and its Role in the Interpretation of the Holy Quran  

نویسندگان [English]

  • ali abdollahzadeh 1
  • mahdi izadi 2
1 دانشگاه امام صادق علیه السلام
2 استاد و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده [English]

Validation of interpretive hadiths is one of the important topics in the science of interpretation. In this context, there are two important perspectives on newsworthiness and credentials. In this research, while comparative study of the approach of informational reliability and credibility in Rita as the most important reason for the validity of the unit's news, due to the tendency of most scholars of Imami on the basis of credibility and also the study of the implications of admission and empathy, the preferred point of view of credibility Has been. With regard to the three syndical bases, the cognitive and epistemological texts have been attempted to provide a more appropriate context for the exploitation of interpretive hadiths. An example of interpretive hadith has been validated on the basis of these principles and its application in commentary.
 
validity of the unit's news, due to the tendency of most scholars of Imami on the basis of credibility and also the study of the implications of admission and empathy, the preferred point of view of credibility Has been. With regard to the three syndical bases, the cognitive and epistemological texts have been attempted to provide a more appropriate context for the exploitation of interpretive hadiths. An example of interpretive hadith has been validated on the basis of these principles and its application in commentary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Interpretative narratives"
  • "Newsworthiness"
  • "Experienced credentials"
  • "Credit"
  • "document"
  • ""
CAPTCHA Image