دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 
6. بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان و ملکه سبا در نگاه قرآن کریم وتطبیق آن با عهد قدیم

10.22091/ptt.2021.6192.1870

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ عنایت شریفی