بررسی تطبیقی آیات معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه قم

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

10.22091/ptt.2020.4464.1576

چکیده

معنای زندگی از مهم ترین مسایلی است که انگیزه زیستن، ارزشمندی حیات، امید و تکاپو در زندگی و آنچه از زندگی می خواهیم را دربر می گیرد. بدون داشتن معنای زندگی، تحمل دنیای آکنده از رنج، درد و مشقت ممکن و معقول نمی نماید. یکی از وظایف اساسی دین، تبیین مطلوب معناداری زندگی است. تحقیق پیش رو در صدد اثبات این فرضیه اصلی است که بر طبق آیات قرآن، زندگی انسان دارای معنای ابزاری(هدفمندی حیات)، معنای غیر ابزاری(ارزشمندی فی نفسه حیات) و معنای کارکردی(ایفای نقش معین در حیات) است. هر یک از این معانی با آیات و مبانی دینی مثل: وجود عالم ماورای طبیعت، جاودانگی انسان، اصل فطرت و مظهریت انسان برای اسما و صفات الهی اثبات می گردد. باید توجه داشت که اسناد این سه معنا به زندگی به صورت منسجم و سازوار در یک نظریه وحدانی تبیین می گردد. از مهم ترین لوازم این نظریه، نقد جدی دوگانه انگاری نظریه های فراطبیعت گرایانه و طبیعت گرایانه از یک سو؛ و جمع دیدگاه آفاقی بودن معنای زندگی با ضرورت جعل آن در زندگی است؛ بدین معنا که فرد باید با کشف ارزش واقعی و با اختیار خود، زندگی خویش را بر اساس آن معنا دهد و در آن مسیر حرکت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of meaningful verses of life from the perspective of Allame Tabatabai (RA) and Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • seyedeh masoumeh shahrokhi 1
  • nsfiseh satee 2
1 Graduate student of Qom University
2 Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology of the University of Qom
چکیده [English]

The meaning of life is one of the most important issues that embraces the motivation to live, the value of life, the hope of life and what we want in life. Without the meaning of life, tolerance of a world full of suffering, pain and difficulty is impossible and unreasonable. One of the basic duties of religion is the desirable explanation of the meaning of life. The present study seeks to prove this main hypothesis that according to Quranic verses, human life has a means of meaning (purposefulness of life), a non-instrumental meaning (value in the life itself) and a functional meaning (Play a role in life). Each of these meanings is proved by the verses and religious foundations, such as: the existence of the universe of nature, the immortality of man, the principle of nature, and the manifestation of man for divine names and attributes. It should be noted that the documents of these three meanings are explained in a coherent and constructive way in a unified theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purposefulness
  • value
  • function
  • Meaning of Life
  • Quran
CAPTCHA Image