تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان » و «الجامع لأحکام القرآن»؛ «المیزان».(بررسی موردی)

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 تهران.دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه زبان و ادبیات عربی

2 دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان و ادبیات عربی

10.22091/ptt.2020.4446.1574

چکیده

علم نحو به عنوان علم خاص و پدیده تضمین نحوی به عنوان قائده فرعی در راستای درک و تفسیر صحیح قرآن شکل گرفته و پژوهشگران و دانشمندان علم نحو در آثار خود به نقش و کارکرد تضمین نحوی و فوائد آن پرداخته‌اند؛ یکی از فوائد و کارکردهای تضمین نحوی، تغییر افعال لازم به افعال یک مفعولی یا بیشتر و افعال متعدی یک مفعولی به افعال دو مفعولی است. در این مقاله ضمن معناشناسی تضمین نحوی و معرفی پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، به بررسی تطبیقی این پدیده نحوی در قالب افعال لازم و متعدی در سه تفسیر «التبیان فی تفسیر القرآن»، «الجامع لأحکام القرآن» و «المیزان» می‌پردازد. دست یافته‌های این پژوهش عبارت است از اینکه یکی از فوائد مهم تضمین نحوی تغییر افعال لازم به متعدی یک مفعولی یا بیشتر و تغییر افعال متعدی یک مفعولی به دو مفعولی است که در تعلیل نحوی و ایجاز بلاغی اغراض آن دیده‌ می‌شود؛ و دیگر اینکه نحویان در آشنائی با تضمین نحوی بر مفسران مقدم هستند و تلقی این سه مفسر شیخ طوسی، قرطبی و علامه طباطبائی از تضمین نحوی با نحویان یکی است. طوسی و قرطبی در تفسیر آیات متضمن از اصطلاح تضمین استفاده نکردند و از واژه‌های جایگزین(بمنزلة،أی، معناه) مدد گرفتند و برعکس علامه طباطبائی از اصطلاح تضمین به صراحت استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The syntactic guarantee of the necessary and transitive verbs and validation of these verbs in the interpretations of "Al-Muharar and Al-Wajis", "Al-Tiban al-Jum'a al-ulum al-Quran", and "Al-Qaiman al-Qur'ān" (case study)

نویسندگان [English]

  • ebrahim shushtari 1
  • AZAM SADEGHI 2
1 universiti beheshti
2 universiti beheshti
چکیده [English]

Syntactic science as a special science and a syntactic assurance phenomenon has been formed as a subordinate to the correct understanding and interpretation of the Qur'an, and scholars and scholars of syntactic science have addressed in their works the role and function of syntactic assurance and its benefits. One of the benefits and functions Syntactic assurance, the shift of verbs required to one or more verbs and transitive verbs are an object of two-objective verbs. In this article, along with semantics of syntactic assurance and introduction of researches in this field, the comparative study of this syntactic phenomenon in the form of necessary and transitive verbs in the three interpretations of "al-Mohair and al-Wajis", "al-Tibayn al-Taqsir al-Quran" and " To pay. The findings of this research are that one of the important benefits of guaranteeing the syntax of changing verbs necessary to transitive ones or more, and the transformation of transitive verbs is a matter of two objects; and, moreover, the syntaxes in the familiarity with the syntactic assurance are preceded by the commentators and The view of these three commentators, Sheikh Tusi, Qartabi and Ibn Atiyah, is one of the syntactic assurances of the syntax. Although the three commentators did not use the term "guarantee" in their interpretations, they sometimes interpreted the verbal guarantees in some cases, but in most cases tolerated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syntactic assurance
  • Qur'anic verses
  • concepts
  • verbs
  • transcripts
  • interpretations
<