نظریه پردازی تطبیقی در باب عصمت پیامبراکرم (ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادله عقلی برخی مفسران عقل گرا با محوریت آیه15یونس )

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن قم دانشکده تفسیر

2 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22091/ptt.2021.5242.1718

چکیده

چکیده
ازابتدای نزول قرآن مخالفان اینگونه می پنداشتند که حالات درونی پیامبر(ص) در قرآن نقش داشته است؛ از این رو قرآن آمیزه ای از سخن خدا و کلام بشری است. این مقاله به هدف کمک به اثبات عصمت پیامبران پاسخ به این شبهه را پی می گیرد. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پردازش اطلاعات به صورت تحلیل محتوا و تفسیر موضوعی روشمند تطبیقی است. پاسخ به شبهه با محوریت آیه 15 یونس، در چهار تفسیر«التبیان»،«المیزان»،«کشاف» و«فی ظلال القرآن» از تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت که رویکردی عقلگرایانه دارند، خواهد بود. این تفاسیر افزون بر استدلال به این آیه به عنوان یکی از ادله نقلی عصمت پیامبر از تاثیرگذاری بر قرآن، به پاره ای براهین عقلی نیز استناد کرده اند. ره آورد این پژوهش طبق نظر چهار تفسیر، اینست که آیه شریفه بر سلامت وحی دلالت دارد و پیامبر(ص)معصوم از تأثیرگذاری در قرآن است و در قرآن هیچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته است. براهین عقلی موردنظر مفسران عبارتنداز: «دلیل عقلی عدم مالکیت پیامبر»،« دلیل عقلی مالکیت الهی و سلب مالکیت از پیامبر»،« دلیل عقلی مدبریت و خالقیت و علم الهی»،« دلیل عقلی عدم قدرت پیامبر».دلیل عقلی«برهان توحد قدرت» نسبت به دیگر براهین مستدل‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative theorizing about the infallibility of the Holy Prophet (PBUH) on the effect of revelation (Comparative study of the rational arguments of some rationalist commentators with the focus on verse 15 of Younes)

نویسندگان [English]

  • sedigheh parvan 1
  • mostafa karimi 2
1 University Student of Science and Education of Quran - Interpretation College
2 Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

One of the instances in which the Qur'an's disbelievers and importers have always been exposed to the Qur'an from its downfall to the present day to render the Qur'an out of authority and to blend it with the Word of Revelation and humankind; The Prophet (peace and blessings be upon him) is regarded as a revelation. In order to prove the Prophet's infallibility from the influence of internal inspiration upon receiving the revelation, this study takes the 15th verse as a central one and examines the other verses related to the subject in question in four interpretations of al-Tebbian, al-Mizan, khaf and It examines the darkness of the present with a rationalist approach. In this study, the data collection in the form of libraries, and the research method, is subjective and in a comparative manner with content analysis; and the result of this study is the Prophet's infirmity of being influenced by spiritual induction in obtaining revelation and therefore the authority of the Qur'an as It is a divine word

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Infallibility"
  • "Revelation"
  • "Rationalist Interpretations"
  • "Rationalism"
  • "Rational Argument"
  • "Influence"
CAPTCHA Image