بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سوره انعام با تکیه بر ارتباط آیات

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران.

2 مدیر گروه و عضو هیئت علمی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران.

3 دانشجوی دکتری. گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، ایران.

10.22091/ptt.2021.5306.1736

چکیده

در تفسیر عبارت « هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سوره انعام، اغلب مفسران حمل آن بر معنای ظاهری آیه را مجاز ندانسته و حضرت ابراهیم(ع) را به عنوان پیامبر الهی منزه از آن می‌دانند که غیر خدا را پرستیده باشند. از این میان برخی مفسران بیان این کلمات را مربوط به دوران طفولیت حضرت دانسته و لذا ایشان را منزه از شرک می‌دانند. سایر مفسرانی که این نظر را نداشته‌اند تفاسیر متعددی در توضیح این آیات آورده‌اند که در هشت دسته قابل بررسی می‌باشد. دسته اول این آیات را به نوعی محاجه از طرف حضرت ابراهیم(ع) برای هدایت قومشان می‌دانند و به هفت دلیل استناد کرده‌اند. دسته دوم که حضرت ابراهیم(ع) را در ابتدای بلوغ و در حال استدلال برای یافتن خدایش می‌دانند و به چهار دلیل استناد کرده‌اند. دسته‌های سوم تا هشتم که آراء و دلایل آنها در این مقاله بررسی می‌شود. این پژوهش با بررسی آراء ارائه شده در هر دسته، ارزیابی دلایل آراء و بررسی ارتباط آیات نشان می‌دهد رای دسته دوم به حقیقت نزدیکتر بوده و قابل دفاع است. همچنین تاثیر بررسی ارتباط آیات در تشخیص رای صحیح در تفسیر تطبیقی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Interpreters’ Ideas about the Interpretation of “This is my Lord”(Q.6:76) in Verses 76-79 of Sūrat l-anʿām based on the Relationship of Verses

نویسندگان [English]

  • Muḥammad Ḥūsayn Barūmand 1
  • Amir Jūdavī 2
  • Sāmīyeh Shahbāzī 3
1 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran.
2 Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Yazd University, Iran.
چکیده [English]

In interpreting the expression “Hāzā Rabby” in verses 76-79 of Sūrat l-anʿām, most of the interpreters do not realize it permissible to translate it in a verbatim manner and they know Ibrahim(PBUH) immune of having worshipped other than God. Amongst these interpreters, some opine that these words are related to the childhood period of his highness hence realize him clean of polytheism. The other interpreters have presented numerous interpretations for explaining these verses and they can be investigated in eight sets. The first set of interpreters realizes these verses as a sort of pleading by Ibrahim (PBUH) for guiding his tribe and they substantiate their reasoning on seven proofs. The second set of interpreters realizes Ibrahim (PBUH) as having been reasoning for finding his God and they substantiate their idea on four proofs. Also five other sets that are investigated in this essay.Present study tries investigating the notions offered in each set and evaluating the proofs of the notions and investigating the verses’ interrelationships so as to show that the second set’s idea is closer to the truth hence defendable. Moreover, the effect of investigating the verses for recognizing the correct notion will be also explored in a comparative interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sūrat l-anʿām
  • “This is my Lord”(Q.6:76)
  • his highness Ibrahim (PBUH)
  • Difficult verses of quran
  • monotheism
  • Infallibility of the prophets
CAPTCHA Image