بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان و ملکه سبا در نگاه قرآن کریم وتطبیق آن با عهد قدیم

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه معارف اسلامی ، دانشکده الهیات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22091/ptt.2021.6192.1870

چکیده

داستان سلیمان و ملکه سبا در قرآن کریم و عهد قدیم نقل شده و از قصه های قابل تعمق اندیشمندان است؛ آنچه از تطبیق استنتاج میگردد معین آنست اگرچه هر دو کتاب هدف غاییِ ملکه سبا را درک و دریافتِ حکمت سلیمان تلقی نموده اند ومتعرض در تایید وجود تاریخی حضرت سلیمان و پذیرش اصل داستان از حیث بنانهادن روابط اجتماعی و انسانی، نسب، دانش و حکمت سلیمان و... شده اند اما در حجم و نوع بیان مطالب بسیاری از ارکان همانند احضار تخت بلقیس، خبرآوردن هدهد، عبور بلقیس از آبگینه و... که با هدف تعلیم و تربیت در قرآن کریم نقل شده راجع به آن درعهدقدیم اظهارنظر نشده ودر شیوه گزارش این گزاره ها در مسائلی چون، جایگاه(پادشاهی یا پیامبری)، عصمت سلیمان از آغاز تا فرجام سلطنت، برجسته‌سازی فرآیند دیندارشدنِ وارتقای مقام ملکه سبا از بت پرستی به توحیدو... اختلافات مبنایی باهم دارند. که اساسی ترین مطلب افتراقی را درتفاوت رویکردها و اشارات تشریحی(هدایتی یا سرگرمی)در بیان این داستان باید دانست. ازاین‌رو، نشان دادن تطبیقی تفاوتها و شباهتها وتحلیل این دیدار ازحیث روش، ساختار و محتوا بارویکردی توصیفی- تحلیلی هدف اصلی و بدیع مقاله حاضر قلمداد میشود.
کلید واژه ها: سلیمان،نسب، ملکه سبا، قرآن کریم، عهد قدیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive study and analysis of the story of Solomon and Queen Saba in the view of the Holy Quran and its adaptation to the Old Testament

نویسندگان [English]

  • Syed Hussain Hosseini Bajdani 1
  • Mehdi Mehrizi Targhi 2
  • Seyed Mohammad bagher hojati 2
  • Inayat Sharifi 3
1 Student
2 Professor at the University of Hadith Sciences
3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The story of Solomon and the Queen of Sheba is quoted in the Holy Qur'an and the Old Testament and is one of the contemplative stories of thinkers; What can be deduced from the application is certain, although both books consider the ultimate goal of Queen Saba to be the understanding of Suleiman's wisdom and are subject to confirmation of Suleiman's historical existence and acceptance of the original story in terms of establishing social and human relations, lineage, knowledge and wisdom. ... but in the volume and type of expression of many elements such as summoning the throne of Belqis, informing Hudhud, Belqis passing through the glass, etc., which was quoted in the Holy Quran for the purpose of education, Rajab was not commented on in the Old Testament These propositions have fundamental differences in issues such as status (kingdom or prophethood), the infallibility of Suleiman from the beginning to the end of the monarchy, highlighting the process of religiosity and promotion of the Queen of Sheba from idolatry to monotheism, structure and content of descriptive-analytical approach is considered the main and original goal of this article.
Keywords: Solomon, lineage, Queen of Sheba, Holy Quran, Old Testament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Solomon
  • lineage
  • Queen of Sheba
  • Holy Quran
  • Old Testament
CAPTCHA Image