تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخررازی و آلوسی در مسأله جسم انگاری خداوند

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوجستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشگادانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان ه سیستان و بلوچستان

10.22091/ptt.2021.5686.1785

چکیده

مقایسۀ کلی یا جزئی بین دو تفسیر در زمره نقدهای پژوهشی قرآنی عصر حاضر به‌شمار می‌آید. با عنایت به این‌که تفسیر روح المعانی اثر آلوسی، مفسر معروف قرن سیزده را نسخۀ دوم تفسیر کبیر فخر رازی، متکلم به‌نام قرن شش پنداشته‌اند، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مسئلۀ جسم‌انگاری خداوند را از دیدگاه رازی و آلوسی مورد مقایسه قرار دهد. و چنین نتیجه گرفته است که رازی و آلوسی هر دو خداوند را از جسمیت منزه می‌دانند، با این تفاوت که رازی بر محال بودن آن تصریح کرده است و برای اثبات نظریه خود دلایل عقلی ارائه داده است، ولی آلوسی منزه دانستن خداوند از تجسیم را به این دلیل پذیرفته است که روش بسیاری از علمای برجسته اسلام است و به محال بودن آن هیچ‌گونه تصریح و یا اشاره‌ای ندارد. ثانیا، رازی بحث را در مورد آیات موهم تجسیم، به‌گونه‌ای برگزار کرده است که نشان‌دهندۀ برتری تأویل به سبک معتزله می‌باشد. آلوسی مواردی را که در آیات به خداوند نسبت داده شده‌اند، می‌پذیرد ولی تعیین مراد از آن را به خداوند تفویض می‌کند. هرچند در مواردی نیز گرایش به تأویل دارد. در پاره‌ای از موارد نیز دیدگاه مورد پسند رازی را مورد نقد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of God's Physicality from the Interpretive Performance of Fakhr Razi and Alusi

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Noori 1
  • Mohammad Bozorgzadeh 2
  • hosein khakpoor 3
1 Member of scientific board of sistan and Balouchestan University
2 . M.A student of sistan and Balouchestan University
3 Member of scientific board of sistan and Balouchestan University
چکیده [English]

It is the overall or partial comparison between the two interpretations is considered as the Qur'anic research critique of the present day. Considering that the interpretation of the Al-Ma'ani has taken the effect of Alousi, the famous commentator of the thirteenth century, The present Judesh has attempted to compare the issue of God's physicality with a descriptive-analytic approach from the point of view of Razi and Alousi. And it is concluded that Razi and Alousi consider the two gods to be divine With the difference that Razi has made it clear that it is impossible to prove, and has provided rational reasons to prove his theory, Alousi, however, accepted the repentance of Allah from the Imam because it is the method of many outstanding scholars of Islam, and its impossibility does not imply any mention or mention.
Secondly, Razi has held a discussion on the verses of the Imamate, which shows the superiority of the Mu'tazilite style of interpretation. Alousi accepts the things that are attributed to the Quran in the verses, but he gives God the right to determine it, although, in some cases it tends to be interprete. In some cases, Razi's favored view has also been criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God's sanctity
  • Fakhrrazi
  • Alushi
  • Comparative Interpretation
  • Text interpretation and Delegation of understanding
CAPTCHA Image