نویسنده = محمد فاکر میبدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در المیزان و تفسیر نمونه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.5840.1814

لیلا احمدی؛ محمد فاکر میبدی؛ علی اصغر تجری