نویسنده = عباس شریفی
تعداد مقالات: 1
1. باز خوانی آراء تفسیری مفسران در آیه خطاب (11سور فصلت) با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.4469.1577

عباس شریفی؛ غلامرضا خوش نیت