دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-200 
1. تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


5. مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی

صفحه 89-110

10.22091/ptt.2016.860

کاظم قاضی زاده؛ محمد علی ایازی؛ لیلا ملک الشعرایی